ماده ۱. تخصیص اعتبار عبارت است از تعیین حجم اعتباری که برای یکسال یا دوره‌های‌ معین در سال جهت هزینه اجراء برنامه‌ها و عملیات و سایر پرداختها مورد لزوم است‌.

ماده ۲. پیش‌بینی دریافتها عبارت است از برآورد وصولی های دولت از بابت کلیه درآمدها واستفاده از سایر منابع منظور در بودجه عمومی دولت در دوره‌های تخصیص اعتبار که مشترکاً بوسیله وزارت دارائی و سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گیرد.

ماده ۳. در خواست تخصیص اعتبار درخواستی است که بوسیله دستگاه اجرائی بر اساس‌ پیش‌بینی پیشرفت کار، وضع قراردادها، شرایط اقلیمی محل انجام کار و سایر خصوصیات امر تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود.

ماده ۴. گزارش اجرای مالی بودجه عبارت از گزارش وصولی درآمدها و سایر دریافتها وهزینه‌ها و سایر پرداختهای دستگاههای اجرائی است که شکل و چگونگی آن از طرف سازمان‌ برنامه و بودجه با جلب نظر وزارت دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۵. گزارش پیشرفت عملیات عبارت است از گزارش اجرائی برنامه‌ها، فعالیتها وطرح‌های عمرانی دستگاههای اجرائی در دوره‌های معین که شکل و چگونگی آن از طرف‌ سازمان برنامه و بودجه تهیه و به دستگاههای اجرائی ابلاغ خواهد شد.

ماده ۶. برای تخصیص اعتبارات مصوب در بودجه عمومی دولت کمیته‌ای مرکب از وزیرمشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه‌، یکی از صاحب منصبان آن سازمان و مدیر کل خزانه ومدیر کل نظارت بر اجرای بودجه تشکیل خواهد شد. ریاست این کمیته با وزیر مشاور و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

در موارد لزوم سایر مقامات وزارت دارائی‌، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای دیگر بنابه دعوت کمیته در جلسات شرکت خواهند کرد.

مطلب مرتبط :  آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکار گیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵/۰۹/۱۴

ماده ۷. کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند پس از تصویب بودجه کل کشور درخواست‌ تخصیص اعتبار خود را با توجیه لازم تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند. شکل ونحوه درخواست تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده ۸. گزارش اجرای مالی بودجه و گزارش پیشرفت برنامه‌ها و عملیات هر ماه موضوع‌مواد ۴ و ۵ این آئین‌نامه در دوره‌های معین که توسط کمیته تعیین خواهد شد از طرف‌دستگاههای اجرائی باید به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.

ماده ۹. وزارت دارائی فهرست پرداخت هائی را که طبق تخصیص اعتبار سه ماهه از محل‌ اعتبارات منظور در بودجه عمومی دولت انجام می دهد و نیز سایر فهرست هائی را که کمیته‌ تخصیص لازم تشخیص دهد به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود.

شکل‌، روش تهیه و ارائه این فهرستها و دوره‌های آن با توافق وزارت دارائی و سازمان برنامه‌و بودجه تعیین خواهد شد.

ماده ۱۰. سازمان برنامه و بودجه ضمن اجرای وظائف نظارت خود بر فعالیت ها و طرحهای‌ عمرانی و تهیه گزارشهای ارزشیابی عملیات و نتایج حاصله از اجرای بودجه و تطبیق این‌گزارشها با گزارش دستگاههای اجرائی از لحاظ پیشرفت کار و اجرای بودجه اطلاعات لازم برای‌ تعیین خط مشی‌های تخصیص اعتبار در دوره‌های بعد را فراهم مینماید.

ماده ۱۱. پس از تصویب بودجه کل کشور کمیته تخصیص اعتبار بنا به دعوت سازمان‌ برنامه و بودجه تشکیل و بر اساس گزارش پیش‌بینی دریافتها و درخواستهای تخصیص اعتبار خط مشی‌های تخصیص اعتبار را تعیین و بوسیله معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه به‌ واحدهای مربوط در سازمان برنامه و بودجه ابلاغ مینماید تا تخصیص اعتبار سه ماهه اول سال‌ دستگاههای اجرائی بر اساس خط مشی‌های تعیین شده تهیه و پس از تصویب کمیته‌، توسط‌ سازمان برنامه و بودجه برای ابلاغ به واحدها و دستگاههای اجرائی به وزارت دارائی ارسال‌ شود.

مطلب مرتبط :  آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۱۴) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

این روش برای تخصیص دوره‌های سه ماهه بعدی نیز اعمال خواهد شد.

تبصره. کمیته تخصیص اعتبار میتواند جلسات فوق العاده‌ای در فاصله جلسات عادی‌ خود برای تجدید نظر در تخصیص اعتبار ابلاغ شده در دوره یا دوره‌های قبل تشکیل دهد و یا با توجه به اطلاعات واصله‌، در مورد پیشرفت کار و پرداختها و پیشنهادهای تغییر در تخصیص‌اعتبار ابلاغ شده را بررسی و تصویب کند.

ماده ۱۲. هرگاه دستگاه اجرائی گزارشهای مقرر در این آئین‌نامه را به ترتیبی که سازمان‌ برنامه و بودجه تعیین خواهد کرد ارسال نکند تخصیص اعتبار آن دستگاه براساس اطلاعات موجود در سازمان برنامه و بودجه بوسیله کمیته تخصیص اعتبار تعیین خواهد شد.

ماده ۱۳. تخصیص اعتبارات هر دوره باید منتهی تا پانزده روز قبل از پایان دوره تخصیص‌ قبلی اعتبار برای دوره بعد ابلاغ شود.

ماده ۱۴. کلیه دستگاههای اجرائی که از اعتبارات مصوب در بودجه عمومی دولت استفاده‌ می‌کنند مشمول این آئین نامه هستند.