عنوان: آثار پرداخت نفقه معوقه در ترک انفاق

پیام: پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.


مستندات: ماده 53 قانون حمایت از خانواده 1391

شماره دادنامه قطعی :
9309970925102256
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/07/30
گروه رأی:
کیفری

خلاصه جریان پرونده

خانم ع. از آقای ب. به اتهام ترک انفاق در مورد خودش و دختر مشترک شکایت نموده که به موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به فرزند مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص زوجه اتهام محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه حبس محکوم می‎نماید. این دادنامه غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از واخواهی محکوم‎علیه عیناً تأیید شده است. محکوم‎علیه از این رأی تجدیدنظرخواهی می‎کند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً تأیید می‎نماید. نامبرده از این رأی تقاضای اعاده دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت نفقه خانم را واریز نمایم علی رغم نداشتن شماره حساب طی فیش پیوستی پرداخته‎ام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از اجرای تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‎‎باشد و رد می‎‎‎شود.
رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام اصل ـ خان بیگی

مطلب مرتبط :  تحقق ترک انفاق و مجازات ایراد صدمه ی بدنی