عنوان: آثار پرداخت نفقه معوقه در ترک انفاق

پیام: پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.


مستندات: ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۲۲۵۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۷/۳۰
گروه رأی:
کیفری

خلاصه جریان پرونده

خانم ع. از آقای ب. به اتهام ترک انفاق در مورد خودش و دختر مشترک شکایت نموده که به موجب رأی شماره ۷۰۰۰۱۴۴-۳۱/۰۲/۹۳ شعبه ۱۰۸۷ جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به فرزند مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص زوجه اتهام محرز و دادگاه مستنداً به ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه حبس محکوم می‎نماید. این دادنامه غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از واخواهی محکوم‎علیه عیناً تأیید شده است. محکوم‎علیه از این رأی تجدیدنظرخواهی می‎کند و شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رأی شماره ۴۰۰۷۶۴-۱۱/۰۶/۹۳ دادنامه بدوی را عیناً تأیید می‎نماید. نامبرده از این رأی تقاضای اعاده دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت نفقه خانم را واریز نمایم علی رغم نداشتن شماره حساب طی فیش پیوستی پرداخته‎ام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از اجرای تشریفات پرونده به شعبه ۳۶ ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره ۷۰۰۰۱۴۴-۳۱/۰۲/۹۳ شعبه ۱۰۸۷ جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ ۰۱/۰۵/۹۳ به حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‎‎باشد و رد می‎‎‎شود.
رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام اصل ـ خان بیگی