تاریخ نظریه : 1396/04/24
شماره نظریه: 895/96/7

استعلام:

آیا در تعیین نفقه زن وضعیت مالی زوج در نظر گرفته می شود یا خیر؟ در صورتی که صرفاً شئونات و نیازهای متعارف زن در نظر گرفته می شود و دادگاه بر مبنای آن انشای حکم می نماید آیا بازداشت مرد با لحاظ اینکه محکومیت به پرداخت به صورت ماهیانه و در حقیقت به صورت تقسیط است وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- برای تعیین نفقه زوجه توسط دادگاه، ملاک‌های مقرر در ماده 1107 قانون مدنی لازم‌الرعایه می‌باشد. 2- چنانچه پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه، متعاقباً در پی دادخواست زوج، حکم به پرداخت اقساطی آن توسط زوج صادر گردد، چنانچه زوج در زمان مقرر، اقساط تعیین شده را نپردازد، مستنداً به ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به تقاضای زوجه تا زمان پرداخت اقساط  مربوطه، حبس خواهد شد.

مطلب مرتبط :  با پرداخت مستمری به همسر و فرزند متوفی، موجبی جهت مطالبه نفقه فرزند صغیر توسط مادر طفل از ولی قهری وجود ندارد