هر فرد عاقل و بالغ در زمان حیات خود می‌تواند به هر طریق مشروع در اموال خودش دخل و تصرف کند و در مورد پدری که چند فرزند دارد نیز این قاعده صادق است و بنابراین رفتار پدر منعی از نظر قانون وجود ندارد.

مطلب مرتبط :  زوج و زوجه هر دو می‌توانند دادخواست تعدیل اقساط مهریه را بدهند