آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوبه شماره۲۵۷۵۲/ت۵۷۷۱۲هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۳/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۹۳۲۰۳ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۹  سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ز) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ به منظور تسهیل در تأمین مسکن بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی از محل منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر و با رعایت سایر تکالیف مقرر از جمله اعطای تسهیلات برای سایر واحدهای مسکن مهر و تأمین منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم، چهل هزار (۴۰.۰۰۰) فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت الگوی مصرف مسکن پرداخت می‌شود.

ماده۲ـ سقف فردی تسهیلات پرداختی از محل بند (ز) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در کلان‌شهرها پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال و سایر شهرها و روستاها چهارصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰) ریال در قبال اخذ وثایق و تضامین معتبر مطابق ضوابط و مقررات ذی‌ربط تعیین می‌شود و سایر شرایط اعطای تسهیلات با پیشنهاد بانک مسکن به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

ماده۳ـ نرخ تسهیلات مذکور در شهر تهران نه درصد (۹%)، مراکز استان‌ها هفت درصد (۷%) و سایر مناطق شهری و روستایی چهار درصد (۴%) تعیین می‌شود.

ماده۴ـ بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی برای دریافت تسهیلات مذکور باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ـ طی (۱۰) سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند.

۲ـ حداقل (۵) سال از تاریخ بازنشستگی آنها گذشته باشد.

۳ـ مستمری آنها کمتر از سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال در ماه باشد.

تبصره ـ افراد با سابقه بازنشستگی بالاتر در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند.

ماده۵ ـ تسهیلات خرید مسکن صرفاً برای واحدهای کمتر از (۱۵) سال ساخت قابل پرداخت است و مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات مذکور با احتساب دوران مشارکت مدنی، (۱۰) سال تعیین می‌شود.

ماده۶ ـ صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی موظفند بازپرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به بازنشستگان معرفی‌شده را تا تسویه کامل تضمین کنند و ظرف یک ماه بعد از ارسال اطلاعات اعلامی بانک مسکن، نسبت به کسر اقساط ماهانه تسهیلات یادشده از مستمری دریافت‌کنندگان تسهیلات اقدام و حداکثر تا ده روز از تاریخ پرداخت مستمری‌های ایشان به حساب بانک مسکن کارسازی کنند.

ماده۷ـ بانک مسکن متناسب با منابع مالی در اختیار، حاصل از وصول اقساط تسهیلات طرح مسکن مهر با رعایت ماده (۱) این آیین‌نامه بر اساس نسبت اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراتب را به صندوق‌های بازنشستگی اعلام و صندوق‌های مذکور بر حسب تعداد اعلامی، نسبت به معرفی افراد واجد شرایط به صورت برخط به بانک مسکن اقدام می‌کنند.

تبصره ـ بانک مسکن با استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرایط صدر بند (۱) ماده (۴) این آیین‌نامه را احراز می‌کند.

ماده۸ ـ بانک مسکن موظف است عملکرد اجرای این تصویب‌نامه را هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری