آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ هیات وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۷ به پیشنهاد شماره ۲۰۰۶۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری دستگا‌‌ه‌­های اجرایی ذی­ربط) و به استناد تبصره بند (پ) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ، آیین‌­نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌­نامه اجرایی بند (پ) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده۱ـ در این آیین‌­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ شرکت­‌های دولتی: بنگاه‌­های اقتصادی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .

ب ـ نهادهای عمومی غیردولتی: کلیه دستگاه­‌های موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۷۳ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین خاص به استثنای صندوق­های بیمه و بازنشستگی.

پ ـ سود قابل تقسیم:  در مورد شرکت‌­های دولتی و شرکت­‌های وابسته و تابعه آنها و همچنین شرکت­‌های وابسته و تابعه نهادهای عمومی غیردولتی که بر اساس قانون تجارت اداره می‌­شوند، سود قابل تقسیم براساس ماده (۲۳۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ ـ و در خصوص سایر موارد، آن بخش از سودی که طبق اساسنامه قابل تقسیم است.

ت ـ امور تحقیقاتی و توسعه فناوری: مصادیق امور تحقیقاتی و توسعه فناوری مندرج در دستورالعمل اجرایی ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، موضوع مصوبه شماره ۳/۱۲/۲۲۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.

ث ـ شورا: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.

ج ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

چ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورا.

ماده۲ـ شرکت­‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند فهرست شرکت­ های وابسته و تابعه خود را بر اساس چهارچوب اعلام­شده توسط دبیرخانه تا پایان شهریورماه هر سال به دبیرخانه و سازمان اعلام کنند.

ماده۳ـ شرکت­‌های دولتی و شرکت­‌های وابسته و تابعه آنها موظفند در جلسه مجمع عمومی در تصویب بودجه سال بعد به طور مشخص، نسبت به تصویب و اختصاص حداقل سه درصد (۳%) از سود قابل تقسیم سال قبل برای امور تحقیقاتی و توسعه فناوری اقدام و حداکثر تا پایان مهلت قانونی مندرج در برنامه زمان­بندی بخشنامه بودجه، میزان آن را به‌دبیرخانه اعلام نمایند.

ماده۴ـ کلیه نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت­‌های وابسته و تابعه آنها موظفند در پیش­بینی منابع و مصارف و تدوین بودجه سال بعد، میزان منابع موضوع این آیین‌­نامه را منظور و اطلاعات مربوط را حداکثر تا پایان آذرماه هر سال به دبیرخانه اعلام کنند.

ماده۵ ـ سهم سه درصدی (۳%) موضوع این آیین‌­نامه در شرکت­‌های وابسته و تابعه شرکت‌­های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، به نسبت درصد سهم نهاد مذکور در شرکت منظور می­‌شود و میزان آن توسط شرکت‌­های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به سازمان و دبیرخانه اعلام می‌­شود.

ماده۶ ـ شرکت­‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌­های وابسته و تابعه آنها موظفند فهرست امور تحقیقاتی و توسعه فناوری موضوع این آیین‌­نامه را با در نظر گرفتن معیارهای زیر حسب مورد به تصویب مجمع عمومی، هیأت امنا یا بالاترین مقام اجرایی برسانند:

الف ـ موارد مبتنی بر اثربخشی و تحلیل هزینه ـ فایده باشند.

ب ـ مسأله­‌محور و کاربردی باشند و به راه‌­حل­های مشخص منتج شوند.

پ ـ در راستای وظایف شرکت دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت­‌های وابسته و تابعه آنها باشند.

تبصره ـ تجاری­‌سازی فناوری‌­های حاصل از اجرای امور تحقیقاتی و توسعه فناوری از محل منابع موضوع این آیین‌­نامه مجاز است.

ماده۷ـ حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌­های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت­‌های وابسته و تابعه آنها موظفند در چهارچوب ضوابط و مقررات مالی و معاملاتی، بر نحوه مصرف اعتبارات موضوع این آیین‌­نامه نظارت و نتیجه را درگزارش حسابرسی منظور نمایند.

ماده۸ ـ شرکت­‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات موضوع این آیین‌­نامه، شامل فهرست شرکت­‌های وابسته و تابعه خود و میزان سود سه درصد (۳%) قابل تقسیم را به صورت مشخص در بودجه تفصیلی به سازمان اعلام کنند.

ماده۹ـ شرکت­‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت­‌های تابعه و وابسته به آنها موظفند اعتبارات مربوط را در قالب سیاست­‌ها و اولویت­‌های پژوهشی و فناوری مصوب شورا به مصرف برسانند.

ماده۱۰ـ شرکت­‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت­‌های تابعه و وابسته به آنها موظفند فهرست امور تحقیقاتی و توسعه فناوری خود را که از محل اعتبارات موضوع این آیین‌­نامهتأمین مالی می­شوند، به همراه هزینه‌­کرد و میزان پیشرفت آنها در سامانه سمات ثبت کنند.

تبصره ـ نحوه عمل درخصوص اطلاعات و داده­ها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه­بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ـ مصوب۱۳۵۳ـ و آیین‌­نامه اجرایی آن ـ مصوب۱۳۵۴ـ طبق آیین‌­نامه اجرایی تبصره بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده۱۱ـ بالاترین مقام اجرایی شرکت­‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت­‌های وابسته و تابعه آنها مسئول حسن اجرای این آیین‌­نامه هستند.

ماده۱۲ـ دبیرخانه موظف است گزارش عملکرد این آیین‌­نامه را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد تهیه و به شورا و سازمان ارسال کند.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری