ماده ۱ـ در این آیین‌­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

ب ـ شورا: شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

ماده ۲ـ در اجرای ماده (۱) قانون، وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند نحوه استفاده از ظرفیت­ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی دستگاه متبوع برای اجرای وظایف قانونی شورا را تنظیم و ظرف سه ماه در قالب موافقتنامه مبادله نمایند.

ماده ۳ـ شورا می­تواند به منظور انجام دقیق وظایف موضوع قانون و تبیین دقیق وضعیت موجود و راهکارهای اجرایی تخصصی آن نسبت به تشکیل کارگروه­‌های تخصصی با حضور معاونین اعضای شورا برای بررسی تخصصی ابعاد مختلف موضوع از جمله ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فضایی و عملکردی، سیاسی، امنیتی و ساختارهای مدیریتی اقدام نماید. مسؤولیت برگزاری جلسات کارگروه­های تخصصی برعهده دبیرخانه شورا بوده و دبیرخانه مذکور موظف است گزارش نتایج بررسی‌های کارگروه­های تخصصی را به منظور انجام جمع­بندی لازم در دستورکار شورا قرار دهد.

تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است پیشنهادها و تمهیدات اجرایی لازم موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون مصوب شورا و نیازمند تصویب در هیأت وزیران را با رعایت قوانین و مقررات مربوط ارایه نماید.

ماده ۴ـ وزارت راه و شهرسازی به عنوان دبیرخانه شورا موظف است جلسات شورا را با هماهنگی اعضای آن به صورت منظم در فواصل زمانی مشخص مورد تأیید شورا تشکیل و گزارش اقدامات صورت گرفته را در مقاطع زمانی سه ماهه به دفتر هیأت دولت ارسال نماید.

مطلب مرتبط :  ‌آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب ۱۳۷۶) مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری