آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

ماده ۱- کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون)
ب – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط
ج- وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط
د – وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط
هـ – رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی ربط
و – رییس دیوان عدالت اداری
ز – رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
ح – دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور

ماده ۲ – جلسات کمیسیون هر دو ماه یک بار تشکیل می‌شود و در صورت لزوم با نظر رییس کمیسیون یا سه عضو از اعضا، جلسه فوق العاده تشکیل خواهد شد. دستور جلسه حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسات برای اعضا ارسال می شود.

ماده ۳- جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج عضو از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضران و حداقل چهار رأی معتبر است.
تبصره ۱- موضوعات امنیتی و نظامی با حضور عضو ذی ربط قابل طرح می باشد.
تبصره ۲- کمیسیون می تواند از نمایندگان سایر دستگاه‌ها بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

ماده ۴- مصوبات کمیسیون پس از تأیید رییس جمهور برای کلیه اشخاص ارایه دهنده خدمات عمومی لازم الاجرا است.
تبصره – موسسات مزبور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه کمیسیون ارایه دهند.

ماده ۵ – کمیسیون موظف است هر ساله گزارش عملکرد خود و میزان رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در موسسات مشمول قانون را به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ماده ۶- کمیسیون می تواند جهت انجام وظایف و مسئولیت های خود حسب ضرورت نسبت به تشکیل شورای معین متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون و کارگروه های تخصصی با استفاده از ظرفیت دستگاه های مربوط و کارشناسان ذی‌ربط اقدام نماید.

ماده ۷- وظایف رییس کمیسیون به شرح زیر است:
الف- اداره جلسات کمیسیون
ب- ابلاغ مصوبات پس از تأیید رییس جمهور
ج- صدور احکام رؤسای شورای معین و کارگروه‌های تخصصی
د- ارسال گزارش عملکرد سالانه کمیسیون به مراجع ذی ربط
هـ- انتصاب دبیر کمیسیون

ماده ۸- دبیرخانه کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می گردد و می تواند نیروی اداری موردنیاز خود را متناسب با حجم کار و با رعایت قوانین و مقررات مربوط بکارگیری نماید.

ماده ۹- وظایف دبیرخانه عبارت است از :
الف- تهیه دستور جلسات با هماهنگی رییس کمیسیون
ب- تدوین صورتجلسات و مصوبات کمیسیون
ج- پیگیری تشکیل شورای معین و کارگروه‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت دستگاه های عضو
د- اطلاع رسانی برنامه‌ها و تصمیمات با هماهنگی رییس کمیسیون
هـ- شرکت در جلسات مرتبط با وظایف کمیسیون
و- هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون
ز- ثبت و پیگیری شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون
ح- تدوین گزارش سالیانه برای رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی
ط- تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی – تبلیغی به منظور فرهنگ سازی مناسب
ی- پیگیری و اجرای تصمیمات کمیسیون
ک- انجام سایر امور محوله از طرف رییس کمیسیون
تبصره – دبیرخانه می تواند به منظور انجام وظایف کارشناسی کمیسیون، از خدمات مشاوره و پژوهشی استفاده نماید.

ماده ۱۰- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هزینه های مربوط به دبیرخانه را در بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش بینی نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.