آیین‌نامه نحوه استفاده از خدمات کارکنان خریدخدمت توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه نحوه استفاده از خدمات کارکنان خریدخدمت توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۲۴ آبان ۱۳۹۴ هیات وزیران به پیشنهاد مشترک نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده ۱۵ مکرر قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف ـ کارکنان خرید خدمت: کسانی که با داشتن شرایط مندرج در این آیین‌نامه، خدمت مشخصی را برابر قرارداد معین انجام می‌دهند.

ب ـ حق‌الزحمه: دریافتی‌های قانونی که کارکنان خرید خدمت به اعتبار قرارداد دریافت می‌کند.

پ ـ قرارداد: تعهد کتبی که به موجب آن کارکنان خرید خدمت در قبال دریافت حق‌الزحمه، خدمت مشخصی را برای مدت معین انجام می‌دهند.

ماده۲ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است بنا به ضرورت و برای مدت محدود و در چارچوب این آیین‌نامه نسبت به بکارگیری و استفاده از کارکنان خریدخدمت اقدام کند.

ماده۳ـ کارکنان خرید خدمت باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور

ب ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصل ولایت فقیه

پ ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ت ـ عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی معارض با نظام جمهوری اسلامی ایران که به حکم قانون و یا رأی دادگاه غیرقانونی شناخته شده‌اند.

ث ـ عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی در زمان تقاضای بکارگیری

ج ـ دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا حسب مورد معافیت‌های ذکرشده در قانون خدمت وظیفه عمومی

چ ـ نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر

ح ـ عدم اعتیاد به موادمخدر و روانگردان

خ ـ عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی

د ـ داشتن شرایط تحصیلی، تخصصی و مهارت لازم برای ارایه خدمت موردنظر

ذ ـ داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت موردنظر

ر ـ دارا بودن حداقل سن هجده سال و حداکثر چهل سال

ماده۴ـ بکارگیری کارکنان خرید خدمت با توجه به تخصص و مهارت مربوط، برای مدت معین براساس شاخص‌های زیر صورت می‌گیرد:

الف ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای خدمات علمی و پژوهشی

ب ـ دارابودن مهارت‌های تخصصی با تأیید کمیسیون ارزیابی مهارت فنی موضوع ماده (۲۹) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۲ـ و اصلاحات بعدی آن، برای خدمات فنی و تجربی

ماده۵ ـ استفاده از خدمات کارکنان خرید خدمت به صورت قرارداد یکساله و تمدید آن حداکثر برای چهار دوره یکساله، بنا به نیاز و تشخیص یگان مربوط و در سقف نیروی انسانی و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر خواهدبود.

ماده۶ ـ کارکنان خرید خدمت صرفاً در امور خاصی بکارگیری خواهندشد که جذب کارکنان پیمانی و پایور امکان‌پذیر نباشد و استفاده از آنها در غیر از اموری که در قرارداد ذکر می‌شود، ممنوع می‌باشد.

ماده۷ـ موارد خاتمه قرارداد به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ تقاضای شخص طرف قرارداد و موافقت یگان مربوطه خدمتی

ب ـ از دست دادن صلاحیت‌های امنیتی و مکتبی در طول مدت قرارداد به تشخیص مراجع ذی‌صلاح قانونی

پ ـ عدم نیاز یگان محل خدمت و فسخ قرارداد به صورت یکطرفه، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ت ـ نداشتن کارایی لازم یا انجام ندادن وظیفه به نحو مطلوب، براساس دستورالعمل مصوب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ماده۸ ـ به منظور رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان خرید خدمت، هیأت انضباطی مرکب از نمایندگان معاونت‌های نیروی انسانی و بازرسی نیروی انتظامی و نماینده یگان بکارگیرنده شخص خریدخدمت تشکیل و حسب مورد نسبت به ادامه همکاری وی، با اکثریت آرا تصمیم‌گیری می‌کند.

ماده۹ـ کارکنان خرید خدمت موظفند از لباس مصوب مربوط استفاده نمایند.

ماده۱۰ـ کارکنان خرید خدمت از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب۱۳۵۴ـ و اصلاحات بعدی آن هستند.

ماده۱۱ـ کارکنان خرید خدمت می‌توانند با رعایت مقررات از تسهیلات و حمایت‌های بیمه‌های تکمیلی و اختیاری و در طول مدت خدمت همانند کارکنان پایور از مراکز و خدمات تفریحی و رفاهی نیروی انتظامی بهره‌مند گردند.

ماده۱۲ـ حداقل و حداکثر حق‌الزحمه ثابت کارکنان خرید خدمت موضوع این آیین‌نامه، تابع مقررات موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به حداقل و حداکثر حقوق که همه‌ساله توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ می‌گردد، می‌باشد و میزان آن براساس شرایط بازار کار، اهمیت وظایف، مهارت، تجربه و تخصص کارکنان خرید خدمت در قرارداد تعیین می‌شود.

ماده۱۳ـ در پایان مدت قرارداد به کارکنان خرید خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی به عنوان پاداش حسن انجام کار پرداخت می‌شود.

ماده۱۵ مکرر قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران :

کارکنان خریدخدمت، به کسانی اطلاق می‌شود که طبق مقررات مربوط، خدمت مشخصی را برابر قرارداد معین انجام می‌دهند. خریدخدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه می‌شود و پس از تأیید ستاد کل به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.