‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379.11.30 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت پست و تلگراف و تلفن، موضوع‌نامه شماره
319.1513-105.1522 مورخ 1379.9.13 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 -، آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

‌آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
‌فصل اول – تعاریف
‌ماده 1- واژه‌ها و اصطلاحات اختصاری مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی زیر به کارگرفته می‌شوند:
‌الف – قانون : قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
ب – وزارت : وزارت پست و تلگراف و تلفن .
پ – سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ت – شبکه : مجموعه تسهیلاتی است که ارتباط بین نقاط مختلف را فراهم می‌سازد.
ث – شبکه غیر مادر: تمام شبکه‌های دسترسی به تسهیلات ارتباطی تا سطح مراکز اولیه مخابراتی (PC)
ج – شبکه قبول پستی: شبکه ای است که مرسولات پستی را پس از تطبیق وضعیت ظاهری و محتویات آنها با مقررات مربوط، نوع سرویس‌های پستی‌و شیوه‌های ارسال حسب نظر مشتری، در مبادی ذی‌ربط پس از اخذ تعرفه‌های قانونی و مصوب از مشتریان دریافت می‌نماید.
چ – شبکه حمل و نقل پستی: شبکه ای است که به واسطه آن مرسولات پستی در مسیر خطوط مربوط برای مبادله به مقاصد تعیین شده انتقال می‌یابد.
ح – بخش غیر دولتی عامل: سازمان غیر دولتی است که در چارچوب این آیین‌نامه مجوز فعالیت در بخش پست و مخابرات را دریافت خواهد کرد.
خ – کمیسیون: کمیسیونی است که طبق ماده (2) این آیین‌نامه، به منظور اجرای ماده (124) قانون در وزارت تشکیل می‌گردد.

‌فصل دوم – اعطای مجوز
‌ماده 2- وزارت مکلف است به منظور تسریع در اجرای ماده (124) قانون پس از تصویب این آیین‌نامه و حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ آن،‌کمیسیونی به ریاست وزیر پست و تلگراف و تلفن و مرکب از افراد زیر ایجاد نماید:
‌الف – معاون وزارت
ب – معاون امور زیربنایی سازمان .
پ – دو نفر صاحبنظر با هماهنگی وزارت و سازمان .
‌ماده 3- وزارت مکلف است از طریق کمیسیون ظرف دو ماه، نظامنامه ارزشیابی و رتبه بندی متقاضیان و نیز شرایط فعالیت بخش غیر دولتی، شامل‌اسناد و مدارک لازم، مراحل گردشکار، شرایط صدور مجوز، مدت اعتبار مجوز و شرایط تمدید آن و تعرفه‌ها و تعیین مبالغ حق امتیاز را تدوین‌نماید.‌سقف تعرفه‌ها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
‌تبصره 1- در اجرای این آیین‌نامه، حسب مورد، دستورالعمل‌های لازم تهیه و اجرا می‌شود.
‌تبصره 2 – فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه خدمات مخابراتی صرفا” در قالب شرکت‌های ثبت شده مجاز است.
‌ماده 4- وزارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تصویب این آیین‌نامه، بر اساس نظامنامه تدوین شده، موضوع ماده (3) این آیین‌نامه، شرایط‌فعالیت بخش غیر دولتی در
زمینه‌های مندرج در بند (‌الف) ماده (124) قانون، از جمله شرایط عمومی متقاضی، اسناد و مدارک لازم و برنامه زمان بندی‌شده واگذاری سرویس‌ها (‌به تفکیک نوع
سرویس) را تهیه نموده و شرایط یاد شده را از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر رسانه‌های همگانی به‌اطلاع عموم برساند.
‌ماده 5 – بخش غیر دولتی متقاضی فعالیت در بخش‌های پست و مخابرات پس از اعلام وزارت می‌تواند درخواست کتبی خود را به انضمام اسناد و‌مدارک مربوط، موضوع ماده (3) این آیین‌نامه، برای صدور مجوز فعالیت در زمینه‌های مندرج در بند (‌الف) ماده (124) قانون به وزارت تسلیم نماید.
‌تبصره 1- وزارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از دریافت درخواست، پاسخ مقتضی را به طور کتبی به متقاضی اعلام نماید.
‌تبصره 2 – وزارت مکلف است واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیر دولتی (‌موضوع این آیین‌نامه) را با تضمین حاکمیت دولت و با توجه به ذیل اصل(44) قانون اساسی و
جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بخش غیر دولتی انجام دهد. ‌تبصره 3 – وزارت مجوز هیأت وزیران را برای فعالیت بخش غیر دولتی در امور هشت گانه موضوع بند (‌الف) ماده (124) قانون را اخذ خواهد‌نمود.

مطلب مرتبط :  آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۷/۷/۱ هیات وزیران

‌فصل سوم – ضوابط مالی
‌ماده 6 – حداکثر نرخ ارایه خدمات پستی و مخابراتی توسط مراجع ذی صلاح تعیین و از سوی وزارت اعلام خواهد شد.
‌ماده 7 – بخش غیر دولتی عامل مجاز می‌باشد در قبال ارایه خدمات پستی و مخابراتی، وجوهات متعلقه از قبیل هزینه اشتراک و تعرفه‌های کارکرد،‌حق اشتراک، هزینه‌های نگهداری، تعویض آدرس، تغییر مکان و همچنین تراز مکالمات بر اساس توافق کانال‌های ورودی و خروجی (‌با سایر سرویس‌دهندگان)، نرخ‌های پستی و نظایر آن را براساس حداقل و حداکثر نرخ‌های موضوع ماده (6) آیین‌نامه دریافت نماید.
‌ماده 8 – بخش غیر دولتی عامل مکلف است همانند شرکت‌های دولتی پستی و مخابراتی، بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور، مالیات و‌عوارض مقرر را از مشترکان اخذ و به خزانه کل کشور واریز نماید.
‌ماده 9 – بخش غیر دولتی عامل مکلف به پرداخت وجوه زیر، حسب مورد، به وزارت و شرکت‌های دولتی پستی و مخابراتی می‌باشد:
‌الف – حق امتیاز فعالیت: مبلغی است که توسط وزارت با توجه به نوع فعالیت دریافت می‌گردد.
ب – هزینه فرکانس: هزینه ای است که بخش غیر دولتی عامل طبق تعرفه‌های رسمی پرداخت خواهد کرد.
پ – هزینه استفاده از امکانات و تجهیزات شرکت‌های دولتی پستی و مخابراتی: مبلغی است که بخش غیر دولتی عامل در قبال استفاده از امکانات و‌تجهیزات شرکت‌های دولتی پستی و مخابراتی (‌مانند هزینه اجاره کانال‌های مخابراتی) طبق تعرفه‌های مصوب به شرکت‌های یاد شده پرداخت‌می‌نماید. ‌تبصره – درآمدهای حاصل از بندهای (‌الف) و (ب) این ماده توسط وزارت وصول و بهخزانه کل کشور واریز خواهد شد. سازمان می‌تواند تا صد در‌صد مبالغ مذکور را در لوایح بودجه سالانه برای وزارت پادار نماید تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان صرف امور جاری وزارت شود.

مطلب مرتبط :  آیین‌نامه اجرایی بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور با موضوع انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی

‌فصل چهارم – تعهدات
‌ماده 10 – پس از صدور مجوز فعالیت، وزارت در رابطه با ورود وسایل و تجهیزات مورد نیاز بخش غیر دولتی عامل از خارج کشور، مساعدت لازم‌را از نظر صدور مجوزهای مربوط به عمل خواهد آورد.
‌ماده 11 – بخش غیر دولتی عامل مکلف به رعایت قوانین و مقررات جاری پستی و مخابراتی می‌باشد.
‌ماده 12 – ‌شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استان‌ها مکلفند مدارات و کانال‌های انتقال و نیز امکانات و تجهیزات مورد نیاز بخش غیر‌دولتی عامل برای
استفاده و اتصال شبکه‌های ایجاد شده به شبکه دولتی را با هزینه مناسب در اختیار متقاضی قرار دهند.
‌ماده 13 – وزارت مکلف می‌باشد استانداردهای فنی و کیفی ارایه خدمات پستی و مخابراتی را اعلام و تسهیلات لازم را برای ارایه بهینه خدمات‌توسط بخش غیر دولتی
از قبیل اتصال به شبکه‌های دولتی و واگذاری فرکانس، طبق ضوابط و مقررات جاری، ایجاد نماید.
‌تبصره – وزارت مکلف است قبل از تغییر استانداردهای فنی شبکه دولتی، مراتب را به کلیه بخش‌های غیر دولتی عامل اعلام نماید.
‌ماده 14 – تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که تا قبل از تصویب این آیین‌نامه به ارایه خدمات مندرج در بند (‌الف) ماده (124) قانون مبادرت نموده‌اند، موظفند ظرف یک ماه
از تاریخی که وزارت اعلام خواهد کرد، برای اخذ مجوز و تطبیق وضع خود با مقررات این آیین‌نامه به وزارت مراجعه‌نمایند، در غیر این صورت وزارت مکلف است از فعالیت
اشخاص یاد شده جلوگیری نماید.

‌فصل پنجم – نظارت
‌ماده 15 – کنترل، بازرسی و نظارت بر فعالیت بخش غیر دولتی در ارایه خدمات پستی و مخابراتی از جمله رعایت استانداردهای فنی، کیفیت و نرخ‌خدمات بر عهده وزارت خواهد بود.
‌ماده 16 – ‌در صورت عدم توانایی بخش غیر دولتی در ارایه خدمات، عدم رعایت نرخ‌ها و استانداردهای فنی و کیفی یا ارایه خدمات خارج از‌چارچوب تعیین شده یا ایجاد
اختلال فنی در شبکه‌های پستی و مخابراتی یا عدم اجرای سایر تعهدات مندرج در این آیین‌نامه پس از احراز و اعلام‌کمیسیون، وزارت می‌تواند پس از تذکر کتبی و تعیین
مهلت برای رفع نقص، با انقضای مهلت و عدم رفع آن، مجوز صادر شده را لغو یا از تمدید آن‌خودداری نماید.
‌تبصره – چنانچه به تشخیص کمیسیون به لحاظ عدم رعایت استانداردهای فنی توسط هر یک از طرفین (‌اعم از دولتی و غیر دولتی) به شبکه‌های‌پستی و مخابراتی طرف مقابل خساراتی وارد شود، وارد کننده خسارت مکلف به جبران خسارات وارد شده خواهد بود.
‌ماده 17 – کمیسیون به اختلافات بین شرکت‌های دولتی پستی و مخابراتی با بخش غیر دولتی عامل رسیدگی خواهد کرد و در صورت عدم حل‌اختلاف، مراجع قضایی، صالح به رسیدگی و حل و فصل خواهند بود.
‌ماده 18 – واگذاری مجوزهای اعطایی و شبکه‌های ایجاد شده توسط بخش غیر دولتی به طرف ثالث، بدون موافقت وزارت ممنوع است.
‌تبصره – انتقال قهری مالکیت تأسیسات و تجهیزات و سایر امکانات بخش غیر دولتی عامل، مجوزی برای ادامه فعالیت و بهره برداری از تأسیسات‌مذکور نیست.
‌ماده 19 – ضوابط واگذاری فعالیت‌های موضوع بند (ب) ماده (124) قانون با رعایت خط مشی‌های دولت توسط شرکت‌های دولتی مخابراتی تهیه‌و پس از تأیید مجمع شرکت مخابرات ایران اجرا می‌شود.
‌ماده 20 – فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه خدمات و فعالیت‌های مندرج در بندهای (‌الف) و (ب) ماده (124) قانون فقط در چارچوب این‌آیین‌نامه مجاز است.
‌ماده 21 – وزارت مکلف است هر شش ماه یک بار، گزارش عملکرد ماده (124) قانون را به سازمان ارایه کند.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

مطلب مرتبط :  آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکار گیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵/۰۹/۱۴