هیئت وزیران در جلسه ۲۵ /۴ /۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵ – آیین‌ نامه اجرایی جزء یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ – در این آیین ‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ – وزارت: وزارت کشور (اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی).
۲ – سازمان: سازمان بیمه سلامت ایران.
۳ – افراد خارجی مقیم کشور: کلیه افراد خارجی مقیم کشور از جمله پناهندگان گروهی دارای مدارک قانونی مورد تأیید وزارت و افراد خارجی دارای گذرنامه. (اصلاحی ۱۳۹۹/۶/۳۱)
۴ – حق بیمه: سرانه بیمه پایه سلامت افراد خارجی مقیم کشور که سالانه توسط هیئت وزیران تعیین می شود.
۵ – مشمولین آسیب ‌پذیر: آن دسته از افراد خارجی مقیم کشور که مبتلا به بیماری خاص هستند و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خانوار و اعلام وزارت، آسیب پذیر محسوب می ‌شوند.

ماده ۲ – کلیه افراد خارجی مقیم کشور به استثنای افرادی که به موجب قوانین و مقررات مربوط دارای بیمه پایه سلامت از صندوق ها و سازمان ها و شرکت‌ های بیمه گر باشند، مشمول این آیین ‌نامه هستند.

تبصره – کلیه صندوق ‌ها و سازمان ‌ها و شرکت ‌های بیمه‌ گر موظفند اطلاعات مربوط به مشترکین بیمه پایه سلامت افراد خارجی مقیم کشور را به وزارت و سازمان ارسال کنند.

ماده ۳ – وزارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این آیین‌ نامه با هماهنگی سازمان، نسبت به تدوین ساز و کار مناسب جهت اطلاع رسانی در راستای افزایش سطح آگاهی مشمولین پوشش بیمه پایه سلامت موضوع این آیین نامه و مزایای آن اقدام کند. سازمان مکلف است اطلاعات لازم در این خصوص را مطابق درخواست وزارت در اختیار آن قرار دهد.

ماده ۴ – نرخ حق بیمه افراد مشمول این آیین نامه همه ساله در اجرای ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه با اولویت به نسبت مدت اقامت و به تفکیک مشمولینی که کمتر و بیشتر از یک سال مجوز اقامت دارند و در چهارچوب تعادل منابع و مصارف بر اساس علم محاسبات بیمه‌ای با پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارت کشور و با رعایت ساز و کار مندرج در ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵ – به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. (اصلاحی ۱۳۹۹/۶/۳۱)

ماده ۵ – مشمولین این آیین ‌نامه مکلفند صد درصد (۱۰۰ %) حق بیمه خدمات درمانی را جهت برقراری پوشش بیمه سلامت اعضای خانوار به صورت ماهانه پرداخت کنند. حق بیمه مشمولین آسیب‌ پذیر به صورت پنجاه درصد (۵۰ %) از طریق یارانه دولت و پنجاه درصد (۵۰ %) توسط خود فرد یا در صورت تحقق از محل کمک ‌های بین ‌المللی برای پناهندگان گروهی تأمین می ‌شود.

تبصره ۱ – تداوم پوشش بیمه سلامت منوط به پرداخت حق بیمه است.

تبصره ۲ – شناسایی مشمولین آسیب ‌پذیر بر اساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین ‌نامه، با مسئولیت وزارت و با همکاری سازمان تهیه و ابلاغ می‌ شود.

ماده ۶ – وزارت موظف است امکان احراز هویت کلیه بیمه شوندگان افراد خارجی مقیم کشور را از طریق شناسه واحد برخط برای سازمان فراهم کند.

ماده ۷ – بسته خدمتی سازمان برای مشمولین این آیین ‌نامه در بخش سرپایی، بستری و بستری موقت، مشابه سایر بیمه شدگان است.

ماده ۸ – کلیه دستگاه‌ ها و سازمان‌ های مرتبط با امور افراد خارجی مقیم کشور ملزم به ارایه اطلاعات مورد نیاز موضوع این آیین ‌نامه به وزارت هستند.

ماده ۹ – سازمان موظف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این آیین ‌نامه را به صورت سالانه پیشنهاد کند و سازمان برنامه و بودجه کشور آن را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
وزارت و سازمان مکلفند در مقاطع زمانی شش‌ ماهه گزارش عملکرد این آیین ‌نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کنند.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور