آیین نامه اجرایی قانون انتقال زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها ـ مصوب ۱۳۸۰

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری موضوع نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۱۰۵۹۴ مورخ ۸/۳/۱۳۸۵ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (۸) قانون انتقال زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها – مصوب ۱۳۸۰ – آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون انتقال زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه منظور از زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی قابل انتقال، کلیه اراضی و مستحدثاتی است که در داخل شهرها برای نگهداری محکومین به حبس در نظر گرفته شده‌اند، ترتیب احداث و انتقال زندانها و مراکز مذکورمطابق فهرست اولویت بندی خواهد بود که توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
تنظیم خواهد شد.
‎‎‎ماده ۲ـ وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای تبصره (۲) ماده (۱) قانون یاد شده در ساخت زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی، استانداردهای سرانه زیربنا برای هر
نفر زندانی را طبق جدول زیر رعایت نموده و براساس مقررات و ضوابط مالی و اجرایی جاری اقدام خواهد نمود:
ردیف ‎‎‎نام واحد ‎‎‎سرانه ‎‎‎زیربنا ‎‎‎سرانه عرصه‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎محصور ‎‎‎کل زمین
۱ ‎‎‎زندان ۲۰۰۰ نفره ‎‎‎۴۲/۱۲ ‎‎‎۲۴۸۴۰ ‎‎‎۳۵ ‎‎‎۵۳
۲ ‎‎‎زندان ۱۰۰۰ نفره ‎‎‎۸۸/۱۲ ‎‎‎۱۲۸۸۰ ‎‎‎۴۳ ‎‎‎۷۲
۳ ‎‎‎زندان ‎‎‎ ۵۰۰ نفره ‎‎‎۴/۱۳ ‎‎‎۶۷۰۰ ‎‎‎۵۵ ‎‎‎۱۰۲
۴ ‎‎‎زندان۲۵۰ ‎‎‎ نفره ‎‎‎۵/۱۴ ‎‎‎۳۶۲۵ ‎‎‎۷۵ ‎‎‎۱۵۵
ماده ۳ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است بر اساس اولویتهای اعلام شده از سوی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و بنا به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی،اعتبارات مورد نیاز را مطابق استانداردهای تعیین شده با لحاظ شاخصهای تورم در لوایح بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش‌بینی نماید.
ماده ۴ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است زمینهای مورد نیاز برای احداث زندانهای جدید را مطابق نظر وزارت مسکن و شهرسازی از اراضی ملی و دولتی غیرمستعد برای کشاورزی، بصورت رایگان در اختیار وزارتخانه‌ مزبور قرار داده و اسناد مربوط به نام دولت جمهوری اسلامی ایران را صادر و نام سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به عنوان دستگاه بهره‌بردار در اسناد انتقال قید گردد.
تبصره ۱ـ مکان احداث زندانهای جدید باید در خارج از حریم شهرهاو مطابق ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین گردد.
تبصره ۲ـ موقعیت زمینهای انتخابی موضوع این ماده می‌بایست از نظر عوارض طبیعی،امکانات و تأسیسات زیربنایی و همچنین دسترسی های مورد نیاز، به تأیید وزارت
مسکن و شهرسازی برسد و از نظر امنیتی برای ساخت زندان باید مورد تأیید سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور باشد.
تبصره ۳ـ در صورت عدم وجود اراضی مناسب ملی و دولتی، وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل اعتبارات مربوط نسبت به خرید زمین برای اجرای قانون مزبور اقدام نماید.
تبصره ۴ـ دوره ده ساله مندرج در ماده (۱) قانون یاد شده از زمان ابلاغ این آیین‌نامه با اولویت‌بندی پروژه‌ها با توجه به مشکلات مراکز استانها و شهرها، از
طرف سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام خواهد شد.
ماده ۵ ـ وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان مجری احداث زندانهای جدید، مطابق مقررات قانونی، نسبت به تحصیل زمین مورد نیاز، مطالعات مکان‌سنجی و نیز طراحی و ساخت زندانهای جدید با توجه به شرایط اقلیمی، ترکیب جرایم و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی منطقه با رعایت استانداردهای تعیین شده موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ مطالعات مربوط به هر پروژه پس از تأیید سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قابلیت اجرایی خواهد داشت.
ماده ۶ ـ وزارت مسکن و شهرسازی در هنگام اجرای پروژه‌ها و در پایان هر فصل نسبت به ارایه برنامه‌ زمانبندی انجام کار، گزارشات پیشرفت کار، نقشه‌ها و اسناد و مدارک فنی ذیربط به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام نماید.
ماده ۷ـ با شروع احداث زندان جدید هر شهر، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است اسناد و مدارک لازم جهت تغییر کاربری و مجوزهای مربوط برای
فروش زندان قدیم شهر را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهد.
ماده ۸ ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در قبال تحویل گرفتن زندان جدید، ظرف سه ماه نسبت به تخلیه و واگذاری زندان قدیم اقدام نماید.
درصورتی که بخشی از زندان جدید آماده بهره‌برداری باشد بنا به درخواست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و موافقت وزارت مسکن و شهرسازی امر تحویل نسبت به همان بخش به عمل می آید.
ماده ۹ـ وزارت مسکن و شهرسازی پس از تغییر کاربری اراضی مربوط به زندانهای قدیم، نسبت به فروش عرصه و اعیان آنها وفق مقررات اقدام و وجوه حاصل شده را به حساب خزانه‌داری کل واریز و مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اعلام خواهد نمود. سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور در اجرای مواد (۱) و (۲) قانون یاد شده،مکلف است نسبت به تخصیص صد درصد (۱۰۰%) سهم وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه سالیانه اقدام نماید.
ماده ۱۰ـ کلیه دستگاههای اجرایی در حدود وظایف خود مکلفند درخصوص صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی و سایر نیازهای پروژه‌های جدید خارج از نوبت حسب نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
ماده ۱۱ـ ‎‎‎ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است خارج از نوبت نسبت به صدور و انتقال اسناد املاک (اعم از عرصه و اعیان) ماده(۱) قانون، حسب مورد به نام سازمان یا وزارت مسکن و شهرسازی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.
ماده ۱۲ـ به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای این آیین‌نامه و رفع مشکلات اجرایی آن، موضوع به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در کارگروهی مرکب از نمایندگان
وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مطرح می‌شود.
تبصره ۱ـ جلسات کارگروه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده و تصمیمات اخذ شده با حداقل سه رأی موافق اعتبار دارد.
تبصره ۲ـ دبیرخانه کارگروه در وزارت مسکن و شهرسازی مستقر خواهد بود.
تبصره ۳- کارگروه می تواند حسب مورد از دستگاههای اجرایی ذیربط با حق رأی دعوت به عمل آورد.
ماده ۱۳ـ سازمان عمران و بهسازی شهری مطابق این آیین‌نامه به عنوان مجری طرح
انتقال زندانها تعیین و اقدام می‌نماید.

‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور