هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۱۲.۱۹ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۶۹۷۷۳ مورخ‌۱۳۸۳.۵.۱۰ وزارتخانه‌های بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و دادگستری و به
استناد ماده (۵) قانون‌نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور ـمصوب ۱۳۸۲ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب‌نمود:
آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور
فصل اول ـ تعاریف و کلیات
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه‌، واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف ـ قانون‌: منظور قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ است‌.
ب ـ جنین‌: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوجهای قانونی و شرعی است که از مرحله باروری تاحداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین می‌تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.
پ ـ اهدای جنین‌: واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوجهای واجد شرایط مقرر در قانون‌و این آیین‌نامه به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به
زوجهای متقاضی دارای شرایط مندرج‌در قانون‌.
فصل دوم ـ شرایط اهدا و دریافت جنین‌
ماده ۲ ـ زوجهای اهداکننده باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ علقه و رابطه زوجیت قانونی و شرعی‌.
ب ـ سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب‌.
پ ـ نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان‌گردان‌.
ت ـ مبتلانبودن به بیماریهای صعب‌العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و …
تبصره ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دریافت جنین از اهداکنندگان‌، وجودشرایط مذکور در این ماده را احراز نمایند.
ماده ۳ ـ اهدا جنین باید با موافقت و رضایت کتبی زوجهای اهداکننده و در مراکز مجاز تخصصی درمان‌ناباروری‌، با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد.
ماده ۴ ـ زوجهای متقاضی جنین اهدایی باید واجد شرایط مقرر در ماده (۲) قانون باشند.
ماده ۵ ـ رسیدگی به درخواست دریافت جنین اهدایی‌، در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعایت‌تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. صدور حکم به رد درخواست و عدم تأیید صلاحیت زوجینقابل تجدیدنظر می‌باشد.

فصل سوم ـ تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری‌
ماده ۶ ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
الف ـ نگهداری جنینهای اهدایی از سوی اهداکنندگان مسلمان و غیرمسلمان به طور جداگانه و رعایت‌تناسب دینی و مذهبی زوجهای متقاضی با جنین اهدایی در زمان
انتقال‌.
ب ـ دریافت و نگهداری رأی قطعی مرجع قضایی از متقاضی‌.
پ ـ صدور گواهی و معرفینامه لازم مبنی بر تأیید سلامت جسمی و روانی برای متقاضیان دریافت جنین‌طبق مقررات قانون و این آیین‌نامه‌.
ت ـ دریافت‌، نگهداری و انتقال جنینهای اهدایی در شرایط کاملاً محرمانه‌.
تبصره ـ اطلاعات مربوط به جنینهای اهدایی‌، جزو اطلاعات به کلی سری طبقه‌بندی می‌شوند.
ماده ۷ ـ صدور گواهی عدم‌توانایی باروری و همچنین توانایی زوجه در زمینه دریافت و نگهداری جنین‌،پس از انجام تستها و آزمایشهای دقیق پزشکی در صلاحیت مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می‌باشد.

فصل چهارم ـ شرایط لازم جهت دریافت‌، نگهداری و انتقال جنین
ماده ۸ ـ هر یک از مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می‌توانند بانک جنین طبق دستورالعملهای‌وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی دایر نمایند. این بانک مسؤول
دریافت و نگهداری جنین و انتقال‌آنها به زوجین نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده ۹ ـ مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی موظف است طبق‌دستورالعملهای وزارت یادشده نسبت به دریافت‌، نگهداری و انتقال جنین نظارت
دقیق اعمال کند.
ماده ۱۰ ـ ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهداکنندگان و دریافت کنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت‌قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضایی
صلاحیتدار مجاز می‌باشد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور