آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ مجلس شورای اسلامی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۷.۱۰.۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۲۵ مورخ ۱۳۶۷.۱.۲۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه اجرایی موضوع‌ماده ۳۶ قانون محاسبات عمومیکشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ را به شرح زیر تصویب نمودند:
‌آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ مجلس شورایاسلامی”
‌ماده ۱-‌در موارد مشروحه زیر در صورتی که به تشخیص ذیحساب انجام قسمتی از وظائف ذیحساب بهعلت بعد مسافت و یا حجم و یا طبع و ماهیت کار در‌واحدهای تابعه وزارتخانه‌ها،
مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، و سایر دستگاه‌های اجرایی، مستقیماً توسط ذیحسابمقدور نباشد نسبت به ایجاد‌پست سازمانی و انتصاب عامل ذیحساب از بین مستخدمین رسمیو یا ثابت واجد صلاحیت با موافقت قبلی ذیحساب و به موجب حکم دستگاه‌اجرایی مربوطاقدام و مسئولیت اداره امور مالی واحد ذیربط به عهده او واگذار می‌گردد تا بر اساس اختیاراتی که از طرف ذیحساب با رعایت‌دستورالعملهای مربوط به او تفویض می‌شود وظایف محوله را انجام دهد.
۱ – در واحدهای تابعه دستگاه‌های اجرایی محلی در شهرستانهای خارج از محل استقرار ذیحسابی مربوط (‌اعم از مرکز شهرستان و بخشهای تابعه).
۲ – در واحدهای تابعه دستگاه‌های اجرایی در شهرستانهای خارج از محل استقرار ذیحسابی مربوط در مورد اعتباراتی که به صورت غیر استانی در‌بودجه کل کشور منظور
می‌شود.
۳ – در واحدهای تدارکاتی مرکزی دستگاه‌های موضوع این ماده.
۴ – در واحدهای تابعه دستگاه‌های اجرایی موضوع بندهای ۱ و ۲ این ماده در شهرستان محل استقرار ذیحسابی مربوط که با توجه به حجم اعتبارات و‌پراکندگی جغرافیایی
اجتناب‌ناپذیر باشد.
۵ – در واحدهای خارج از کشور دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده.
‌تبصره ۱– ‌عامل ذیحساب در مورد وظائف و اختیاراتی که از طرف ذیحساب به او محول می‌شود مسئولبوده و وظایف محوله را در حدود قوانین و مقررات‌مربوط انجام خواهد داد.
‌تبصره ۲- سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است با رعایت ضوابط مربوط نسبت به تصویبپستهای سازمانی مورد نیاز موضوع این ماده که توسط‌دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد می‌گردد اقدام لازم به عمل آورد تا زمانی که پستهای مذکور ایجاد نگردیده است و همچنین در مورد آن دسته از مؤسسات و‌نهادهای عمومی غیر دولتی که فاقد تشکیلات سازمانی مصوب می‌باشند می‌توان موقتاً وظایف عامل ذیحساب را به یک نفر دیگر از کارکنان رسمی‌واجد صلاحیت واگذار نمود تا امور مالی واحد ذیربط را زیر نظر ذیحساب مربوط اداره نماید.
‌ماده ۲-‌در مواردی که بر اساس مفاد این آیین‌نامه عامل ذیحساب منصوب می‌شود دستگاه اجرایی مربوط امکانات اداری و پرسنلی لازم متناسب با حجم‌وظایف محوله در اختیار عامل ذیحساب قرار خواهند داد.
‌ماده ۳-در مواقعی که سمت عامل ذیحساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت عامل ذیحساب از ویسلب شود عاملان ذیحسابی قبلی و بعدی مکلفند حداکثر‌ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ اشتغال عامل ذیحساب جدید بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود سوابق‌عاملیت ذیحسابی را با حضور ذیحساب یا نماینده او با تنظیم صورت مجلس تحویل و تحول نمایند. این صورت مجلس باید به امضا تحویل دهنده و‌تحویل گیرنده و رییس واحد ذیربط یا مقام مجزا از طرف او و ذیحساب یا نماینده او برسد.
‌تبصره ۱- ‌در مواردی که عامل ذیحساب از تحویل و تحول ابواب جمعی خود استنکاف نماید یا به هرعلت شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد، ابواب‌جمعی او با حضور نماینده واحدمربوط و ذیحساب و نماینده دیوان محاسبات کشور با تنظیم صورت مجلس به عامل ذیحسابجدید تحویل خواهد‌شد.
‌تبصره ۲-‌در صورتی که پس از تغییر سمت عامل ذیحساب انتصاب عامل ذیحساب جدید به فوریت مقدور نبوده و یا ضرورت نداشته باشد تحویل و تحول‌موضوع این ماده بین عامل ذیحساب قبلی و ذیحساب یا نماینده او انجام خواهد شد.
‌تبصره ۳-‌رعایت ماده ۱۲۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵.۳.۳۱ در مورد عاملین ذیحساب ضروریاست.
‌تبصره ۴-‌مرخصی و مأموریت عامل ذیحساب با موافقت قبلی ذیحساب خواهد بود ذیحساب مجاز است در صورت ضرورت به منظور تسریع و تسهیل در‌انجام امور مالی واحدهای مربوط و جلوگیری از بروز هر گونه وقفه در امور آنها با توجه به تبصره یک ماده ۵۳ و ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور‌قسمتی از وظایف و اختیارات خود را علاوه بر عامل ذیحساب به معاون حسابداری واحد یا به فرد واجد صلاحیت دیگری که با هماهنگی دستگاه‌اجرایی ذیربط تعیین می‌گردد تفویض نماید تا در مواقع مرخصی یا مأموریت عامل ذیحساب با رعایت مقررات نسبت به انجام وظایف محوله اقدام‌نماید. مرخصی و مأموریت عامل ذیحساب مستقر در خارج از شهر محل استقرار ذیحساب حداکثر برای مدت ۳ روز نیاز به موافقت قبلی ذیحساب‌ندارد.
‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر