آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۱.۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنایع و معادن‌، اموراقتصادی‌و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد
ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی‌صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ واحد صنعتی : واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری یا کارت شناسایی از وزارت صنایع و معادن یا سایرمراجع قانونی‌.
ب ـ عرصه واحد صنعتی : زمین محل استقرار واحد صنعتی که قبل از تصویب این قانون در مالکیت واحدصنعتی بوده است‌.
ماده ۲ ـ واحدهای صنعتی باید مدارک مربوط به مالکیت زمین محل استقرار در محدوده قانونی شهر وتأییدیه شرکت شهرکهای صنعتی استان مربوط مبنی بر انتقال واحد صنعتی به یکی از شهرکهای صنعتی مصوب رابه سازمان مسکن و شهرسازی استان و شهرداری محل ارایه نمایند.
ماده ۳ ـ سازمان مسکن و شهرسازی استان و شهرداری محل موظفند ظرف دو ماه از تاریخ ارایه مدارک‌موضوع ماده (۲) نسبت به تغییر کاربری عرصه واحد صنعتی به یکی از کاربریهای مسکونی یا تجاری و یا اداری (باتصویب کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران‌) اقدام نمایند.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور