عنوان: ابطال شناسنامه با‌وجود احراز تابعیت ایرانی فرد

پیام: چنانچه دادگاه تشخیص دهدکه شخصی تابعیت ایران را دارد و اداره ثبت احوال ملزم به صدور شناسنامه شود، پس از آن هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال نمی تواند به جهت احراز غیر ایرانی بودن، رأی به ابطال شناسنامه بدهد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۳۴۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۳/۲۰
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

دعوی خانم م.ب. فرزند ع. به وکالت از ع.ی. فرزند ج. به طرفیت هیئت حل اختلاف. به خواسته ابطال رأی مورخ ۲۲/۵/۹۲ هیئت حل اختلاف مبنی بر ابطال شناسنامه می باشد بدین شرح که وکیل خواهان اظهار نموده است به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۸۰۱ شعبه ۱۵۰ حقوقی تهران خوانده دعوی ملزم به صدور شناسنامه برای خواهان شده است خوانده اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده که تجدیدنظرخواهی وی ردّ و درخواست اعمال ماده ۱۸ نموده آن هم ردّ شده است و پس از آن موضوع را به هیئت حل اختلاف بند ۲ ماده ۳ قانون ثبت احوال برده و شناسنامه خواهان را ابطال نموده است، با توجه به اینکه ارجاع موضوع به هیئت مذکور برخلاف مقررات صورت گرفته است و با احراز ایرانی بودن خواهان، خوانده مکلف به صدور سند سجلی در ثبت احوال و شناسنامه برای خواهان می باشد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و حکم به ابطال رأی اعلامی صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس و سرپرست مجتمع قضایی شهید محلاتی ـ حسینی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال قم به طرفیت ع.ی. نسبت به دادنامه شماره ۵ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۳ شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان رأی مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۲ هیئت حل اختلاف ثبت احوال قم صادر گردیده است با توجه به مفاد رأی شماره ۴۸۸ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۹ شعبه ۷۸ دادگاه تجدیدنظر تهران نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است. ازنظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون فوق الذکر، حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری