عنوان: اثبات خوف ضرر جانی زوجه

پیام: وجود حکم قطعی دال بر ارتکاب ضرب و شتم زوجه توسط زوج از مصادیق خوف بر زیان بدنی زوجه و مانع صدور حکم الزام به تمکین است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۶۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۶/۱۸
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست (ج. ش.) فرزند (س.) به طرفیت خانم (ف. س. ن.) فرزند (ب.) با وکالت (ب. ن.) به خواسته الزام خوانده به تمکین، با عنایت به جامع محتویات پرونده، ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره ۲۹۵۰ صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۴۶۳ تهران، احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم و با توجه به اینکه دلیلی که توجیه کنندۀ عدم تمکین زوجه باشد به دادگاه ارائه نشده لذا دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلّم تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از خواهان صادر و اعلام می¬نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می¬باشد.
رئیس شعبۀ ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران – محمدلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم (ف. س. ن.) با وکالت (ب. ن.)نسبت به دادنامه شماره۹۰۰۹۹۷۰۲۰۰۰۰۲۲۳۶ مورخ ۶/۱۲/۹۰ صادره از شعبۀ ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران متضمن حکم به تمکین تجدیدنظرخواه نسبت به زوج با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده[به نظر این] دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است؛ زیرا تجدیدنظرخوانده زوج به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۲۳۰۰۱۱۳ صادره از شعبۀ ۱۱۵۴ دادگاه جزائی تهران به اتهام ایراد ضرب و جرح نسبت به تجدیدنظرخواه به پرداخت ۵/۴ هزارم دیه کامله محکوم گردید؛ نهایتاً رأی صادره به موجب نامه شماره ۳/۹۱۰۳۵۴ مورخ ۲۲/۵/۹۱ اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۱۶ قطعیت یافته و در مرحله اجرا است؛ بنا¬علی¬هذا بودن تجدیدنظرخواه (زوجه) با زوج در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی است؛ دادگاه مستنداً به ماده۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده معنون و ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان اصلی پرونده (زوج) صادر و اعلام می¬نماید. رأی صادره به استناد ماده۳۶۵  قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است.
مستشاران شعبۀ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی – سیفی