عنوان: اثبات رجوع در زمان عده

پیام: برای اثبات رجوع در زمان عده، شهادت باید به صراحت بر رجوع در زمان عده دلالت کند؛ در غیر این صورت مؤثر در مقام نیست

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۸۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۶/۲۵
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.م. با وکالت آقای ش. به طرفیت ۱. خانم ش.م. ۲. آقای الف.ح. هردو با وکالت آقای م.ص. و آقای ج.م. ۳. آقای ع.ح. به خواسته ثبت رجوع دادگاه با عنایت به دفاعیات خواندگان و نظربه اینکه رجوع امری است خلاف اصل زیرا اصل وقوع طلاق بین خواهان و مورث خواندگان برابر اسناد رسمی ارائه شده محقق است همچنین ادامه زوجیت آن ها نیز بعد از طلاق ثابت شده لیکن موضوع رجوع مورث خواندگان در ایام عده محل تردید بوده و اثبات آن برابر بند الف ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی با شهادت دو مرد محقق می شود که فقط یکی از شهود خواهان به صراحت رجوع در ایام عده را تأیید کرده ولی سایر شهود به چین موضوعی شهادت نداده اند لذا دادگاه دعوی را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد. حکم صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۷۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- بیات

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.م. به وکالت آقای ش.ج. به طرفیت خانم ش.م. و آقای الف.ح. هر دو به وکالت آقایان م.ص. و ج.م. نسبت به دادنامه شماره ۴۸۲ مورخه ۹/۴/۹۳ شعبه محترم ۲۷۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۲۲۱ مبنی بر صدور حکم بر بطلان دعوی ثبت واقعه رجوع با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است زیرا اظهارات شهود دلالت بر اینکه رجوع در زمان عده حارث شده است نمی کند و صرف اظهار اینک بین طرفین رابطه ایی وجود داشته است نمی تواند مثبت دعوی باشد و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب یادشده ضمن ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادرشده دادگاه بدوی را با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید و استوار می کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.
رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی -روحانی