عنوان: اثر اطلاع زوجه از بیماری زوج در دعوای طلاق

پیام: اطلاع از بیماری زوج، سبب عدم پذیرش ادعای عسر و حرج زوجه در دعوای طلاق می گردد.


مستندات: مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مدنی – مواد 27، 28، 29 و 33 قانون حمایت خانواده

شماره دادنامه قطعی :
9209972130502162
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/29
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ل.ه. فرزند ع. به طرفیت آقای م.ن. به خواسته صدور حکم طلاق با توجه به سند ازدواج شماره 25093 رابطه زوجیت دائم محرز بوده و با توجه به اظهارات زوجه به این شرح: که زوجه ادعا می نماید به جهت پایین بودن سطح هوشیاری زوج که ازاین جهت معلول ذهنی محسوب می گردد امکان ادامه زندگی مشترک با زوج وجود ندارد و رفتار زوج موجب بروز عسر و حرج برای زوجه گردیده و به همین جهت زوج قادر به اشتغال به کار و تأمین مخارج زندگی نمی باشد و در جهت اثبات ادعای خود گواهی صادره از بهزیستی شهرری را نیز ارائه نموده است و زوج نیز در جلسه دادگاه به بیماری خود اقرار و اعتراف نموده است با توجه به اینکه سعی و تلاش دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین مؤثر نبوده دلیل تخلف زوج از شرایط ضمن عقد و تحقق شرط طلاق و اینکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه بوده دادگاه به استناد مواد 1130 -1129- 1119 قانون مدنی و مواد 33-29-28-27 قانون حمایت خانواده مصوب 01/12/91 حکم به الزام زوج به طلاق صادر و اعلام می نماید زوجه می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و بذل هر میزان از مهریه خود و قبول بذل از طرف زوج با استفاده از وکالت ضمن عقد خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید در خصوص نفقه و مهریه و اجرت المثل و جهیزیه و حضانت فرزندان و ملاقات فرزندان در این پرونده ادعایی مطرح نشده است و نسبت به حقوق خود مستقلاً اقدام می نماید مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی است در صورت عدم حضور زوج در دفترخانه یا امتناع وی از اجرای صیغه طلاق سردفتر به نمایندگی صیغه طلاق را جاری و ثبت می نماید رأی دادگاه حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رئیس شعبه 234 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ پنداشته پور

مطلب مرتبط :  تعیین تکلیف جهیزیه در دعوای طلاق

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت خانم ل.ه. نسبت به دادنامه شماره 1483 مورخه 25/9/92 صادره از شعبه 234 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با تقاضای تجدیدنظر خوانده حکم الزام زوج به طلاق زوجه صادرشده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است به دلیل اینکه زوجه ادعا کرده زوج بیماری دارد و این بیماری موجب عسر و حرج زوجه شده در زندگی مشترک درحالی که زوجه به حکایت صفحه هفت سند ازدواج که مندرج در پرونده است از بیماری زوج اطلاع کامل داشته است و با این وصف ازدواج با زوج را پذیرفته است درحالی که همین موضوع را دلیل عسر و حرج خود مطرح کرده و تقاضای طلاق نموده است و در مقابل نیز حاضر نشد تا مهریه خود را در قبال طلاق بذل نماید و میزان بذل را نیز دادگاه بدوی در دفتر طلاق به عهده زوجه واگذار کرده است و لذا زوجه دلیلی بر وجود عسر و حرج و صدور طلاق غیر از شرطی که خود در عقدنامه مطلع بوده و پذیرفته ارائه نکرده است دادگاه مستنداً به ماده 358 ق.آ.د.م. ضمن نقض دادنامه مارالذکر حکم به ردّ دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
آل حبیب ـ علیخانی