عنوان: اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق

پیام: صرف محکومیت زوج به پرداخت نفقه، با وصف صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت آن، بند 8 عقدنامه های رایج مبنی بر ایجاد حق طلاق برای زوجه به علت عدم پرداخت نفقه را محقق نمی سازد.

شماره دادنامه قطعی :
9209972130501450
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/07/28
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.م. با وکالت آقای ح.ف. به طرفیت آقای ک.ر. به خواسته استیذال اعمال وکالت مندرج در نکاح نامه رسمی مربوطه به منظور مطلقه شدن به لحاظ تحقق شرط ضمن العقد، با توجه به رونوشت مصدق نکاح نامه وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین محرز است از طرفی تلاش دادگاه و داوران زوجین جهت ایجاد و صلح و سازش بین آن ها موثّر واقع نگردیده است. خواهان احمالاً اعلام نموده است :موکل در تاریخ 23/4/90 به عقد دائم خوانده درآمده است و باوجود تمکین خوانده از تأمین مسکن مشترک و پرداخت نفقه خودداری نموده است و دادنامه شماره 9101328 و 9101010 استناد نموده است و زوجین فرزند مشترک ندارند به نحو قدر جامع دلالت بر صحت ادعای خواهان دارد لذا درمجموع با عنایت به مواد 1312 و 1321 و 1324 قانون مدنی تحقق مشروط موضوع بندهای 8 از شرایط ضمن العقد مندرج در نکاح نامه رسمی مربوط برای دادگاه محرز و مسلم است لذا دادگاه به استناد مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی و ماده 4 قانون ازدواج و ماده 9 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین را صادر و به خواهان اجازه می دهد به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با توجه به اینکه وی طلاق خلعی را انتخاب نموده و تعدادی از مهریه خویش را به دلخواه در حق شوهر بذل و به وکالت از وی قبول بذل و پس از اجرا صیغه طلاق خلع با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهر امضا نماید طلاق مذبور بائن و عده آن از تاریخ سه طهر است. رعایت وجود شرایط صحت اجرای طلاق ازجمله مراعات مفاد مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنی حسب مورد به عهده مجری صیغه خواهد بود اعتبار این گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ به طرفین برای مراجعه به دفتر ثبت طلاق می باشد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 274 دادگاه عمومی خانواده تهران – کرمی

مطلب مرتبط :  درخواست طلاق زوجه به‌دلیل فرزند دار نشدن زوج

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.ر. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت خانم م.م. با وکالت آقای ح.ف. نسبت به دادنامه شماره 218 مورخه 30/2/92 صادره از شعبه 274 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با تقاضای تجدیدنظر خوانده (زوجه) با بذل یک سکه از هشت صد سکه حکم طلاق خلع صادرشده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است به دلیل اینکه تنها دلیل متقاضی طلاق محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه است و نفقه محکومٌ به نیز با تقاضای تجدیدنظرخواه حکم اعسار صادرشده است و به استناد گواهی صادره از دادگاه محترم صادرکننده حکم نفقه تجدیدنظرخواه در تاریخ 16/6/92 مبلغ بیست میلیون ریال را پرداخت کرده است و حکم اعسار هم ارائه شده و از طرفی باوجود مهریه سنگین تجدیدنظر خوانده حاضر نشد در قبال طلاق بخش اعظمی از مهریه را به خاطر خروج از عسر و حرج بذل نماید در دادگاه بدوی یک سکه را بذل کرده در جلسه دادگاه مورخه 28/7/92 دویست سکه را از مهریه مندرج در قباله حاضر به بذل گردید و دلیل دیگری که محکمه پسند باشد در جهت صدور حکم طلاق ارائه ننموده است و لذا به نظر دادگاه دادنامه مارالذکر مطابق موازین قانونی صادر نشده مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته طلاق صادر و اعلام می گردد. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
آل حبیب ـ علیخانی

مطلب مرتبط :  درخواست طلاق زوجه به‌دلیل محکومیت کیفری زوج