عنوان: اثر اعلام آمادگی زوجه جهت تمکین

پیام: صرف اعلام آمادگی زوجه برای مراجعه به زندگی مشترک و تمکین، موجب رد دعوی الزام به تمکین نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9309970222401640
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/09/26
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.ع. با وکالت آقای ع.ع. به طرفیت خانم ن.ف. با وکالت خانم م.ب. به خواسته تمکین، با توجه به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود دایر بر عدم تمکین خوانده دلیلی ابراز و اقامه ننموده و خوانده با حضور در جلسه دادرسی آمادگی خود را برای تمکین از خواهان اعلام نموده است و با این توضیح و با عنایت به مراتب فوق الاشعار، مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. ضمن اینکه دادگاه طرفین را مکلف به حسن معاشرت و سازگاری و رعایت حق و حقوق شرعی همدیگر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 238 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کلی وند

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. با وکالت ع.ع. به طرفیت خانم ن.ف. با وکالت خانم م.ب. نسبت به دادنامه شماره 01003مورخ 2/7/1393 شعبه 238 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 0642مبنی بر صدور حکم به رد دعوی الزام زوجه به تمکین، وارد است. زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین، رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده و مقررات مربوطه صادر نگردیده است؛ زیرا اولاً: بر اساس ماده 1114 قانون مدنی، زوجه موظف است در زمان زوجیت در منزل شوهر خود بوده و در تمکین وی باشد. ثانیاً: بر حسب اظهارات طرفین، زوجین از یکدیگر جدا زندگی می کنند و صرف اینکه زوجه اعلام نماید آماده برای مراجعه به زندگی مشترک و تمکین هستم، نمی تواند موجب رد دعوی الزام به تمکین باشد. ثالثاً: زوج منزل جهت زندگی مشترک را فراهم نموده است. این دادگاه عنایت به مراتب مذکور، به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده 1114 قانون مدنی، حکم به محکومیت زوجه به مراجعه به زندگی مشترک و تمکین در حق زوج صادر می نماید. لازم به توضیح است زوجه در معیت دو نفر از مأمورین واحد مددکار اجتماعی، در منزل تهیه شده توسط زوج اسکان داده شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه
مرادی هرندی – روحانی

مطلب مرتبط :  اجرای رأی الزام به تمکین