عنوان: اثر اعمال حق حبس در دعوای الزام به تمکین

پیام: اعمال حق حبس از سوی زوجه مانع صدور حکم الزام به تمکین است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۶۵۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۰/۲۷
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ع. فرزند م. به طرفیت خوانده خانم س.الف. فرزند ن. به خواسته الزام خوانده به تمکین و ایفای وظایف زوجیت. با عنایت به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق شناسنامه زوج و سند نکاحیه به شماره ترتیب ۱۲۳۸۹ تنظیمی در دفترخانه شماره ۲حوزه ثبتی شهرری نظر به اینکه خواهان اعلام نموده از تاریخ ۲ ماه قبل از تقدیم دادخواست، (زوجه) بدون دلیل و مانع مشروع منزل مشترک را ترک نموده و از زندگی در منزل تعیین شده خودداری نموده است، تقاضای تمکین و بازگشت خوانده (زوجه) را نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه زوجیت طرفین به دلالت فتوکپی مصدق سند ازدواج مضبوط در پرونده، محرز می باشد. از آنجا که زوجه باید در منزلی که شوهرش تعیین کرده است سکنی نماید، لذا دعوی خواهان را وارد دانسته با استناد به ماده ۱۱۰۳، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸و ۱۱۱۴ قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده پس از تهیه مسکن متناسب با شأن زوجه به تمکین از خواهان و بازگشت به منزل و زندگی مشترک با وی و ایفای وظایف زوجیت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۳۶ دادگاه عمومی خانواده تهران – جاویدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س.الف. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۰۰۶۰۰۶۷۶ مورخه ۲۸/۴/۹۱ صادره از شعبه ۲۳۶ دادگاه خانواده تهران مبنی بر الزام زوجه به تمکین از همسر شرعی و قانونی اش که به موجب آن حکم به تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه قرار گرفته است، موجه تشخیص داده می شود. زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و نیز گواهی پزشکی قانونی به شماره ۲۴۳۱۲/۳۱/۱ مورخه ۹/۱۰/۹۱ مبنی بر باکره بودن زوجه و اعمال حق حبس از سوی زوجه تا پرداخت مهریه از سوی زوج، لذا رأی صادره مطابق با موازین قانونی صادر نگردیده است. لهذا ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی قسمت اول ماده [دادنامه] نقض و حکم به رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی رسا ـ نجم آبادی