عنوان: اثر تغییر تابعیت والدین ایرانی نسبت به فرزندان و حق اخذ شناسنامه آنها

پیام: فرزند متولد از تابعین ایران، ایرانی محسوب می شود و تغییر تابعیت ثانوی پدر و مادر (حتی در سن صغر فرزند) باعث زوال این تابعیت نمی شود. لذا اداره ثبت احول مکلف است برای این متقاضی شناسنامه ایرانی صادر کند.


مستندات: اصل ۴۱ قانون اساسی و مواد ۹۸۸ و ۱۲۸۴ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۶۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۷/۰۱
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ه.ب. به وکالت از خانم الف.ب. به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته الزام به تنظیم سند سجلی وتحویل شناسنامه، با التفات به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه گواهی ثبت موالید و مصدق گواهی غسل تعمید و تولد خواهان و اینکه وی از پدر و مادر ایرانی الاصل بنامه ای آقای ه.ب. و خانم م.الف. در تهران متولد شده و اگرچه نامبردگان اخیرالذکر در سال ۱۳۵۴ ترک تابعیت ایرانی نموده اند و خواهان، آن زمان طفل بوده لکن به لحاظ اینکه اطفال کسی که ترک تابعیت می نماید اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند و تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند و از توابع این حق بنیادین دارا بودن مدارک هویتی است فلذا خواهان همچنان ایرانی محسوب می گردد و دعوی وی وارد است و به استناد اصل چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۹۸۸و۱۲۸۴ قانون مدنی حکم به الزام اداره خوانده به تنظیم سند سجلی وتحویل شناسنامه خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
 دادرس شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمدی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران به طرفیت خانم الف.ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۳۵ مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به تنظیم سند سجلی و تحویل شناسنامه به تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است وارد و موجّه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص [و ] به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 لواسانی – توحیدی