شماره دادنامه قطعی :
9309970221101694
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/09/29
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ل.ن. فرزند ف. با وکالت گ.ط. به طرفیت شوهرش ع.م. فرزند س. با وکالت ب.م. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 25/12/92 لغایت صدور حکم به انضمام خسارت دادرسی، دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت دائم به نحو صحت، بین خوانده و خواهان بر اساس اسناد سجلی و سند نکاحیه، از آنجائیکه از جمله حقوق مسلّم زن از شوهرش، نفقه می باشد و نفقه نیز شامل مسکن و لباس و خوراک و دیگر حوائج ضروری می باشد، لهذا به شرح دادخواست تقدیمی از سوی خواهان و به شرح توضیحات مأخوذه از وکلای طرفین و نهایتاً به شرح نظریه کارشناسی، دعوی خواهان را مقرون به واقع دانسته و خواسته خواهان را موجه و قانونی تشخیص داده و مستنداً به مواد 1106 و 1107 و 1206 قانون مدنی، خوانده را به پرداخت ماهانه از تاریخ 25/12/92 لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه مبلغ 000/200/3 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی محکوم و تسبیباً به استناد مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نسبت به پرداخت مبلغ 1270000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه دولتی، به خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه 266 دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمدی

مطلب مرتبط :   استفاده زوجه از حق حبس

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. با وکالت آقای ب.م. به طرفیت خانم ل.ن. از دادنامه 1178 مورخه 29/7/93 شعبه محترم 261 دادگاه خانواده تهران که بموجب آن حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 25/12/92 گردیده است، نظر باینکه دادنامه تمکین تاکنون قطعی نشده و بر فرض قطعیت، اثر حکم تمکین از جهت نفقه معوقه پس از قطعیت دادنامه می باشد، لذا اعتراض وارد نمی باشد. زیرا رأی بر اساس مقرات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده. لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض، دادنامه معترضٌ عنه را عیناً تأیید می نماید. رأی دادگاه بموجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
فرهبد – نجفی رسا