عنوان: اثر سوءظن و عدم تمایل به زندگی مشترک بر دعوای الزام به تمکین

پیام: درصورتی که قرائنی وجود داشته باشد که زوج به زوجه سوءظن دارد و به دلایلی متمایل با زندگی مشترک با او نیست دعوای الزام به تمکین وی ردّ می شود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۰۶۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۲/۰۴
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ش. فرزند ف. به طرفیت بانو ع.م. فرزند ن. به خواسته الزام خوانده به تمکین به شرح دادخواست تقدیمی مستنداً به رونوشت عقدنامه رسمی به شماره ترتیب ۸۶۹۳ – ۵/۸/۱۳۶۷ صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره . . . ورامین و شناسنامه دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی و احراز رابطه زوجیت دائم بین متداعیین به موجب تصویر مصدق عقدنامه صرف نظر از هر چیز نظر به اینکه خواهان در اولین جلسه رسیدگی مورخه ۴/۱۰/۹۲ رسماً و مکرراً اظهار داشت که با توجه به سوءظنی که نسبت به خوانده در وفاداری به او پیداکرده است تمایلی به ادامه زندگی با وی را ندارد و این مغایر باهدف اولیه دادخواست تمکینی بوده و نتیجه الزام به تمکین معنی و مفهومی نخواهد داشت علی هذا دادگاه خواسته خواهان را با توجه به مراتب فوق غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان وفق مقررات مربوطه خواهد بود.
معاون قضایی و دادرس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی ورامین ـ زاهدیان

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ش. به طرفیت خانم ع.م. از دادنامه شماره ۲۰۷۴۰۰۷۶۰-۱۷/۱۰/۹۲ شعبه ۴ دادگاه شهر ورامین که به موجب آن حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه زوج به شرح توضیحات و مندرجات پرونده صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا رأی براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۲۱/۱/۷۹ ضمن ردّ اعتراض معترضٌ عنه دادنامه معترضٌ عنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا