عنوان: اثر عدم تمکین زوجه بر شرط تمکن زوج برای ازدواج مجدد

پیام: اگر خواهان دعوای تجویز ازدواج مجدد، تمکن اداره دو زندگی را نداشته باشد، علی¬رغم عدم تمکین زوجه، دعوای وی محکوم به بطلان است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۲۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۶/۱۹
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست (ح. ه.) فرزند (ع.) به طرفیت (الف. ر. ح.) فرزند (س. ج.) به خواسته تجویز ازدواج مجدد با احتساب هزینۀ دادرسی خواهان اظهار داشته است، خوانده علی¬رغم صدور حکم تمکین و صدور اجرائیه حاضر به تمکین نمی¬باشد، لذا تقاضای صدور اجازه ازدواج دارم حدود( ۰۰۰/۵۰۰/۳) ریال درآمد دارم؛ درآمد غیر از این ندارم و بایستی خانه سازمانی را نیز تحویل دهم، خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته است حقوق ایشان (۰۰۰/۵۰۰/۳) ریال است که بایستی نفقه فرزندان مشترک را پرداخت نماید، حال دادگاه با عنایت به قاعده »لاضرر و لاضرار فی الاسلام« ازدواج ثانوی خواهان را موجب اضرار به همسر اول و فرزندان خواهان و نیز اضرار به همسری که ازدواج ثانوی با وی صورت گیرد می¬داند، لذا  دادگاه موضوع را از مصادیق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده نمی¬داند، لذا حکم به بطلان دعوی صادر واعلام می¬نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبۀ ۲۷۴ دادگاه خانواده تهران – تـرکـی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظرخواهی آقای (ح. ه.) به طرفیت خانم (الف. ر. ح.) نسبت به دادنامه شماره ۱۳۴ مورخ ۳۰/۱/۹۱ صادره از شعبۀ ۲۷۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران  که براساس آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تجویز ازدواج مجدد صادر گردیده است وارد و موجه نمی¬باشد، زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است؛ براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص و به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می¬شود. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبۀ ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توحیدی –  لواسانی