عنوان: اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه

پیام: اجرای حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه، منوط به معرفی اموال، غیر از مستثنیات دین، از طرف خواهان است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۹/۱۱
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم ط.د. فرزند م. با وکالت آقای ح.ب. به طرفیت آقای ش.ف. به خواسته مطالبه مهریه به تعداد سیصد سکه تمام بهار آزادی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با ملاحظه اظهارات وکلای طرفین پرونده و احراز زوجیت با ملاحظه سند نکاح نامه به شماره ترتیب … مورخ ۳۱/۲/۸۹ دفتر رسمی ازدواج … حوزه تهران که در متن آن قید شده است: تعداد سیصد عدد سکه تمام بهار آزادی رایج که تعداد ۵۷ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی نقداً به زوجه پرداخت گردیده و تعداد ۲۴۳ سکه طلای تمام بهار آزادی بر ذمّه زوج، دین است؛ عندالاستطاعه به زوجه پرداخت نماید و زوجه نیز اقرار به دریافت ۵۷ سکه بهار آزادی از مهریه نقداً در ذیل سند نکاحیه نموده و بقیه مهریه به تعداد ۲۴۳ سکه تمام بهار آزادی عندالاستطاعه را پذیرفته است. هر چند وکیل ایشان موضوع را رد و ۵۷ عدد سکه را منوط به پرداخت شیربها و مخارج خرید مایحتاج اولیه زندگی بیان داشته اند ولیکن خوانده صرفنظر از اقرار زوجه در متن سند نکاح نامه، دفاعاً اظهار نموده بابت پرداخت ۵۷ عدد سکه بهار آزادی به زوجه مبادرت به اخذ وام جهت تهیه لوازم منزل و اجاره خانه نموده اند که اکنون نیز بدهکار می باشد. لذا به لحاظ عدم ارائه دلیل محکمه پسند، دعوی خواهان و وکیل وی تا میزان دویست و چهل و سه عدد سکه تمام بهار آزادی ثابت و محق تشخیص است. مستنداً به مواد ۱۰۸۲ از قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۲۴۳ عدد سکه تمام بهار آزادی از بابت اصل خواسته و پرداخت ۰۰۰،۸۲۰،۱ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تقویم خواسته در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. با توجه به مراتب فوق و فقدان ادلّه شرعی و قانونی و اقرار زوجه به دریافت آن، مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی حقی زوجه نسبت به پنجاه و هفت عدد سکه تمام بهار آزادی اعلام و صادر می گردد. رأی اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۸۶ دادگاه عمومی خانواده تهران – محمدی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ف. به طرفیت خانم ط.د. نسبت به دادنامه ۹۴۸-۵/۶/۹۳ اصداری از شعبه ۲۸۶ دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که بموجب آن زوج به پرداخت ۲۴۳ قطعه سکه بهار آزادی بابت مهریه در حق همسرش محکوم شده است، اعتراض وارد نیست و حکم صادره با رعایت موازین قانونی اصدار یافته است. معهذا نظر به اینکه در سند نکاحیه وصول مهریه منوط به عندالاستطاعه بوده است، دادگاه مستنداً به مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن اصلاح دادنامه از جهت اجرای حکم منوط به معرفی اموال، غیر از مستثنیات دین، از طرف خواهان است و با رد اعتراض، دادنامه معترضٌ عنه تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
فرهبد – نحوی