تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۰۳/۰۳
شماره نظریه: ۴۴۱/۹۵/۷


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) نامی برده نشده است، لذا رسیدگی به آن با هر میزان، وفق بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.