عنوان: احراز تمکین

پیام: احراز تمکین یا استنکاف از امر تمکین یک امر اثباتی بوده و نیاز به تقدیم دادخواست دارد.


مستندات: ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۳۲۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۳/۲۹
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اعتراض معنونه آقای ب.پ. به وکالت از خانم م.م. نسبت به قرار منع تعقیب صادره مورخه ۲۴/۸/۹۱ از ناحیه شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۸تهران با عنایت به این که متهم به شرح صورت جلسه مورخه ۲۰/۸/۹۱ به تعویض قفل منزل اقرار داشته و اظهارات مطلعین و شهود حکایت از وقوع جرم دارد صرف مطالبه مهریه توسط زوجه نمی تواند دلیل بر نشوز باشد لذا قرار صادره مذکور را نقض و قرار جلب دادرسی را صادر و اعلام می دارد. لذا مقرر می دارد پرونده از آمار کسر به مرجع مربوطه جهت اقدام شایسته ارسال شود.
رئیس شعبه ۱۱۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ احمدی

در خصوص اتهام آقای م.ی. فرزند م. دایر به ترک انفاق موضوع شکایت خانم م.م. با وکالت آقای ب.پ.، دادگاه با عنایت به شکایت شاکیه و مدافعات غیرموجه متهم و اقرار وی بر عدم پرداخت نفقه و ملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی بزه انتسابی را محرز دانسته مستند به ماده ۶۴۲ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۲ قانون مذکور به لحاظ فقد سابقه کیفری متهم را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۵۶۲ مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شعبه ۱۱۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام ترک نفقه موضوع شکایت خانم م.م. به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکومیت یافته است با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض و مدعی است که زوجه (شاکیه) حاضر به تمکین نیست و چون نمی خواهد تمکین نماید بالطبع نفقه تعلق نمی گیرد. دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به این که احراز تمکین یا استنکاف از امر تمکین یک امر اثباتی بوده و هنوز از ناحیه تجدیدنظرخواه دادخواست الزام به تمکین زوجه تقدیم مقامات قضایی نشده و اظهارات تجدیدنظرخواه متکی به دلیل کافی نمی باشد ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه صادره را که با رعایت اصول و مقررات قضایی صادر شده تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ محمدی