عنوان: احراز عسر و حرج زوجه بر مبنای اعتیاد فعلی زوج

پیام: صدور حکم مبنی بر عسر و حرج زوجه به جهت اعتیاد زوج، منوط به احراز و اثبات اعتیاد فعلی زوج می باشد و نه اعتیاد گذشته وی.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۴۸۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۶/۲۳
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

خانم ف.ز. فرزند م. دادخواستی به طرفیت همسرش آقای م.م. بخواسته گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق، تقدیم شعبه ۱۵ محاکم عمومی حقوقی قم نموده و دادگاه در دادنامه شماره ۰۰۰۱۹۹۵-۳۰/۱۱/۹۲ با اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در صلح و سازش مؤثر نبوده و از طرفی خوانده آقای م.م. ابتلاء شدید به مواد مخدر دارد که موجب اخلال زندگی شده، لهذا بر اساس ماده ۱۱۱۹ از قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش را صادر نموده و به خواهان اجازه داده تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق خود را مطلقه به طلاق خلع با بذل ۳۴ عدد سکه بهار آزادی نماید و وجود شرائط صحت طلاق با مجری صیغه است و رأی صادره مورد اعتراض خوانده آقای م.م. واقع و پرونده در شعبه ۵ تجدیدنظر استان قم مطرح و دادگاه در دادنامه شماره ۰۰۰۱۳۵-۷/۲/۹۳ با عنایت به اوضاع و احوال زوج که عنوان نموده فعلاً معتاد نیست و پزشکی قانونی هم آن را تأیید نموده و اظهار نموده که تا بحال مخارج زوجه داده است و وضع مالیش خوب است، لهذا خواسته زوجه را موجه ندانسته و ضمن نقض رأی بدوی، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر نموده و رأی صادره مورد اعتراض خواهان (زوجه) واقع و درخواست فرجام خواهی نموده و پرونده به این شعبه از دیوان عالی کشور ارسال شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مفاد و مستندات رأی فرجام خواسته و پاسخ پزشکی قانونی مبنی بر منفی بودن آزمایش اعتیاد و تصریح دادگاه به احراز عدم اعتیاد و اینکه مفاد شرط ضمن عقد احراز اعتیاد فعلی است که ادامه زندگی مشترک را دشوار سازد و از ناحیه فرجام خواه دلیلی که اعتیاد فعلی زوج را ثابت نماید، ارائه نشده است و استدلال وکیل زوجه دایر به اینکه قید زمان در شرط ضمن عقد لحاظ نشده است، فاقد جایگاه حقوقی است؛ لذا دادنامه فرجام خواسته شماره ۰۰۱۳۵- ۷/۲/۹۳ صادره از شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان قم مطابق موازین تشخیص و مستنداً به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی ابرام می گردد.
رئیس شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ـ مستشار
فاضل ـ رزاقی