عنوان: ادای ایجاب و قبول صیغه نکاح به صورت تلفنی

پیام: ادای الفظ ایحاب و قبول صیغه نکاح از طریق تماس تلفنی عاقد با زوج و زوجه به صورت جداگانه بلامانع بوده و نافی صحت نکاح نیست.

شماره دادنامه قطعی :
٩٢٠٩٩٧٢١٣٠٥٠١٥٤٦
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/08/12
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خانم م. فرزند ف. با وکالت آقای م.ح. و خانم ل.ق. به خواسته اثبات رابطه زوجیت دائمی و ثبت واقعه ازدواج با عنایت به شرح متن دادخواست تقدیمی به این بیان که اظهار داشتند خواهان به تاریخ 12/7/1388 به عقد دائم خوانده دعوا با مهریه یک جلد کلام الله مجید و یک دستگاه ویلایی مسکونی در شهرستان رامسر به پلاک ثبتی879661 و 198313 درآمده است، عاقد آقای م.م. بوده، عقد با وکالت ایشان به صورت تلفنی و در حضور شهود جاری گردیده و تاکنون زوجین زیر یک سقف و در کنار هم زندگی کرده اند ولی خوانده دعوا با تعلل نسبت به ثبت ازدواج اقدام ننموده است، دادگاه وارد رسیدگی شده با تشکیل جلساتی و دعوت گواهان به موضوع رسیدگی نموده است، خوانده دعوا با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه ها در دادرسی حاضر نشده و از خود دفاعی ننموده است، خواهان و وکلای وی ضمن تکرار و مطالب مطروحه در دادخواست بیان داشته اند که صورت مجلس تهیه شده از سوی خواهان و خوانده زمان اجرای صیغه عقد مفقود گردیده ولی خوانده در برگ عادی به موضوع عقد اقرار نموده است و چون زن اول داشته از ثبـت عقد دوم خــودداری می کند، تعداد 5 نفر به عنــوان شاهــد به دادگاه معرفی نموده اند، اطلاعات مشارالیهم در برگ گواه منعکس و ضمیمه پرونده گردیده است، عاقد آقای م.م. 50 ساله کارمنــد شهــرداری اظهار داشتــه است که با توجــه به درخواست خانم م. (خواهان) و آقای ر.س. (خوانده) در تاریــخ 12 مهر سال 1388 صیغـه نکاح دائم به قصد انشا را به طریق تلفنی و با وکالت از طرف هر دو نفر با حضور دو شاهد و با تعیین مهریه مشخص و تعیین اختیار طلاق با زوجه که همه مورد تأیید خوانده واقع شد جاری نموده است (عاقد توضیح داده است که از محل کار خود با منزل خواهان تماس گرفته تلفنی با وی صحبت کرده و نیز با خوانده دعوا که در منزل مشارالیه حضور داشته تلفنی صحبت و شرایط عقد را تفهیم نموده است) و همچنین آقای ع.ی. و نیز ع.و. که زمان عقد کنار عاقد حضور داشته اند موضوع را تأیید نموده اند همچنین شهود دیگر به نام آقای ع.د. و ع.م. به عنوان مطلع اظهار داشتندکه زمان جاری شدن عقد در منزل خانم م.الف. حضور داشتند که آقای ر.س. نیز در منزل ایشان بوده و جاری شدن عقد ازدواج دائم را شاهد بودند و نیز خواهان در جهت اثبات ادعای خود سنــد عادی دست نوشته ای را که به امضا طرفین پرونده و نیز بعضی از گواهان رسیده است که در آن اقرار به اجرای صیغه عقد دائم و میزان مهریه و رابطه زوجیت شده است علی ایحال با عنایت به مراتب دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده (1) از قانون راجع به ازدواج مصوب 23 مرداد1310 و نیز مواد 1034 و 1062 و 1063 و 1071 از قانون مدنی حکم به اثبات عقد ازدواج دائم بین اصحاب دعوا با مهریه مشخص به شرح فوق و نیز الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر رسمی ازدواج و ثبت عقد موصوف صادر و اعلام می گردد. رأی صادره با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ارسال لایحه غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ رؤیت قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف فرجه مزبور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 279 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ قلی پور

مطلب مرتبط :  مقدمات اصلاح مندرجات کارت ملی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.س. با وکالت خانم ر.الف. به طرفیت خانم م.ه. با وکالت خانم ل.ق. نسبت به دادنامه شماره 574 مورخه 26/4/92 صادره از شعبه 276 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دادنامه شماره 556 مورخه 22/4/90 که به اثبات زوجیت دائم صادر شده است در مقام واخواهی مورد تأیید قرار گرفته است، با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیــدگی دلیل و مــدرکی که موجب نقض دادنامه شود ارائه نکرده و با عنایت به اظهارات تجدیدنظرخواه در جلسه دادگاه مورخه 11/8/92 در رابطه با ارتباط وی با تجدیدنظرخوانده و مسافرت هایی که داشتند و تأیید امضای خود ذیل اقرارنامه منضم دادخواست که اصل آن در جلسه مذکور ارائه شد گرچه تجدیدنظرخواه مدعی است که با تهدید از وی گرفتند و نیز دفاعیات تجدیدنظرخوانده و با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می شود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
آل حبیب ـ علیخانی