عنوان: ادعای دوشیزه نبودن زوجه در دعوی فسخ نکاح

پیام: صرف ادعای دوشیزه نبودن زوجه در دعوی فسخ نکاح، موجب تحقق بزه افتراء نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9309970221401323
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/09/26
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

 به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه 4 تهران شماره 3615-93 آقای غ. الف. فرزند ر. متهم است به افتراء موضوع شکایت خانم ف.س. بدین شرح که شاکیه بیان می دارد که با متهم در تاریخ 31/5/1392 عقد ازدواج نموده که ده روز بعدازآن( قبل از مراسم ازدواج) متهم با ایراد تهمت های ناروا و خلاف واقع ازجمله تهمت دوشیزه نبودن شاکیه طی لوایح تقدیمی در مجتمع باهنر و ارسال اظهارنامه موجبات حدوث اختلاف را فراهم نموده و این جانب را در بلاتکلیفی وعسر و حرج رها ساخته است دادگاه با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکی خصوصی گواهی پزشکی قانونی مبنی بر دوشیزه بودن شاکیه گزارش مرجع انتظامی گواهی گواهان کپی دادخواست و اظهارنامه در صفحه 5و6 پرونده مدافعات بلا وجه متهم مستنداً به ماده 697 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نامبرده را به تحمل شش ماه حبس و74 ضربه شلاق محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران -شاکر نژا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ. الف. نسبت به دادنامه شماره 594 مورخ 14/7/93 صادر شده از شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام افترا موضوع شکایت خانم ف. س. به تحمل شش ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شده است، با توجه به لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه که مدعی است بر اساس اظهارات تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه دوشیزه نیستند اقدام به طرح دعوی فسخ نموده و تقاضای ارجاع امر به کارشناسی کرده است و صرفاً در جهت مطالبه و احقاق حقوق خویش اقدام نموده و قصد تهمت و افترا را نداشته است صرف نظر از نتیجه پرونده حقوقی، با توجه به اینکه سوءنیت تجدیدنظرخواه در اعلام موضوع محرز نمی باشد با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را مغایر قانون و موازین شرعی تشخیص داده، مستنداً به شق یک بند ب ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 177 همان قانون ضمن نقض حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
نیک نژاد – تیموری

مطلب مرتبط :  ملاک زمانی احراز سلامت جسمانی در دعوای فسخ نکاح