تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۷۵۴


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۹- در فرض سؤال که دادگاه حکم به پرداخت نفقه معوقه زوجه مربوط به یک بازه زمانی معین در گذشته صادر کرده است، با توجه به این که تکلیف به انفاق زوجه فرع به تمکین وی است و مفروض آن است که دادگاه با احراز تمکین زوجه، حکم به پرداخت نفقه معوقه در آن بازه زمانی صادر کرده است، لذا؛ اولاً، ادعای زوج در واحد اجرای احکام مبنی بر ناشزه بودن زوجه در بازه زمانی موضوع حکم مؤثر در مقام نیست. ثانیاً، دعوای بعدی زوج دائر بر نشوز زوجه در همان بازه زمانی به لحاظ شمول اعتبار امر مختومه به استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در ا مور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل استماع نمی­باشد.

۱۰- در فرض سؤال که والدین در خصوص نفقه فرزند مشترک سازش نموده و در این خصوص گزارش اصلاحی صادر شده و در مرحله اجرای حکم است و سپس حکم بر سلب صلاحیت حضانت از مادر صادر گردیده و مادر از تحویل طفل به پدر استنکاف می­نماید، پرداخت نفقه در هر حال بر عهده پدر است و عدم استرداد طفل از سوی مادر موجب تأخیر یا توقف اجرای مفاد گزارش اصلاحی نمی­شود. در هر حال زوج می­تواند وفق ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ درخواست تعقیب مادر مستنکف از اجرای حکم حضانت را بنماید.

۵۴- چنان­چه مادر که مسئول حضانت است، از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند، دادگاه وفق مواد ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در خصوص الزام مادر به نگهداری طفل و در صورت عدم امکان الزام یا مؤثر نبودن آن، انجام حضانت توسط ثالث به خرج والدین (حسب مورد) اتخاذ تصمیم می­کند. هم­چنین مستنکف از حضانت با تحقق شرایط مندرج در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ قابل تعقیب کیفری است.