عنوان: ادعای عسروحرج زوجه به دلیل عدم ازاله بکارت

پیام: صرف عدم ازاله بکارت علی رغم گذشت سنوات متعدد از زندگی زناشویی، اماره قطعی بر ناتوانی جنسی زوج نبوده و نمی تواند مصداق عسر و حرج تلقی شود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۱۷۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۳/۲۵
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

این است که آقای ح.ع. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ش.م. دادخواستی به طرفیت آقای ح.خ. به خواسته طلاق (عدم امکان سازش) به دادگستری تهران تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲۶۴ ارجاع گردیده است با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۱ در وقت مقرر دادگاه با حضور زوجه و وکیل وی و وکیل خوانده تشکیل و پرونده مربوطه را تحت نظر قرار داده وکیل خواهان اظهار می دارد زوجین در سال ۸۶ باهم ازدواج نموده فرزند مشترکی ندارند علت درخواست طلاق به لحاظ عدم انجام وظائف زناشویی به دلیل ناتوانی جنسی زوج و دوشیزه بودن زوجه می باشد علی رغم اینکه زوجین دو سال است که زیر یک سقف زندگی می کنند و حسب اظهارات موکله خوانده ارتباط زناشویی به معنای خاص برقرار نمی کند و به همین لحاظ با توجه به نیاز موکله و وضعیت خوانده تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعاست زوج اظهار می دارد وضعیت . . . . و باردار نبوده و دوشیزه می باشد وکیل خوانده اظهار می دارد اظهارات خواهان را قبول نداشته و زوج با طلاق موافقتی نداشته زوج مشکلی در جهت برقراری روابط زناشویی ندارد و ناتوانی جنسی نیز موکل نداشته حسب اظهارات موکل زوجه جهت برقراری رابطه زناشویی آمادگی نداشته و مشکل از ناحیه ایشان می باشد وکیل خواهان اظهار می دارد در موضوع ناتوانی جنسی وی خوانده از باب ترس از موضوع بارداری حاضر به برقراری رابطه نمی باشد تصویری از نظریه پزشکی دال بر دوشیزه بودن زوجه به دادگاه ارائه شد در پایان دادگاه وقت رسیدگی را تجدید نموده مجدداً در تاریخ ۳/۲/۹۲ دادگاه شعبه ۲۶۴ دادگستری تهران در وقت مقرر تشکیل و پرونده مربوطه را تحت نظر قرار داده طرفین و وکلای آن ها حضور دارند وکیل خواهان اظهار می دارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات جلسه قبل بوده ضمناً موارد مطرح شده از سوی خوانده خارج از موضوع بحث است و بحث ما امتناع زوج از وظائف زناشویی است موکل پس از ۵ سال عقد و دو سال زیر یک سقف زندگی کردن هنوز دوشیزه است هم دوران عقد بدون زندگی مشترک غیرعادی است و هم مدت ۲ سال زندگی مشترک که با اصرار موکل زیر یک سقف رفته اند و آخرین جدائی قهر نبوده و مریضی ایشان بوده که توسط خواهان زوج به دکتر برده شده و چون منزل پرستاری نداشته راهی منزل پدر شده و به نظر می رسد با توجه به اظهارات طرفین رابطه در حد ارضاء از طریق ملاعبه می باشد چون اظهار کرد از خوف بچه دار شدن خانم . . . . وکیل خوانده اظهار می دارد در پاسخ به ادعای خواهان عدم برقراری ارتباط کامل به دلیل عدم آمادگی روحی زوجه و استنکاف ایشان از برقراری رابطه زناشویی بوده است . . . و در خصوص طول مدت عقد زمان برقراری زندگی مشترک . . . این نکات مربوط به خواسته مورد دعوا نیست در پایان دادگاه قرار ارجاع امر به داور را صادر نموده و به آن ها ابلاغ که ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ داوران واجد شرایط را معرفی و دعوت شود داوران به وسیله دادگاه ارشاد شده پس از وصول نظریه داوران و با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظریه پزشکی دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور دادنامه شماره ۳۸۱-۲۶/۳/۹۲ نموده است در خصوص دعوی خانم ش.م. فرزند م. به طرفیت آقای ح.خ. فرزند م. به خواسته گواهی عدم امکان سازش (طلاق) به جهت عسر و حرج زوجه به لحاظ دوشیزه بودن خواهان و عدم انجام رابطه زناشویی به معنای خاص از ناحیه خوانده . . . دادگاه ضمن احراز رابطه زوجیت زوجین و گواهی پزشکی خواهان به تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ که دوشیزه بوده و خوانده نسبت به دوشیزه بودن خواهان در جلسات دادگاه ایرادی به عمل نیاورده . . . و نیز نظر داوران زوجین که در جهت اصلاح ذات البین و رفع شقاق صورت پذیرفته ولی مؤثر واقع نشده دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستنداً به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و به خواهان اجازه می دهد . . . نسبت به مطلقه نمودن خویش تحت عنوان طلاق بائن (غیر مدخوله) اقدام نماید. پس از ابلاغ دادنامه به طرفین آقای ع.د. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ح.خ. دادخواستی به طرفیت ش.م. به خواسته اعتراض و تجدیدنظرخواهی و تقاضای نقض دادنامه شماره ۰۰۳۸۱-۲۶/۳/۹۲ به شرح متن دادخواست تقدیم نموده که پس از جری تشریفات قانونی پرونده به محاکم تجدیدنظر تهران ارسال که جهت رسیدگی به شعبه دوم ارجاع گردیده است دادگاه در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و مقرر می دارد که چون دادگاه بدوی بدون کسب نظر از پزشکی قانونی مبادرت به صدور رأی نموده به دفتر دستور داد با تعیین وقت احتیاطی و وکیل تجدیدنظرخواه به همراه موکلش حاضر و به پزشکی قانونی معرفی گردد این اقدام صورت پذیرفته و زوج به پزشکی قانونی تهران معرفی تا مرجع مذکور صراحتاً مشخص نماید آیا نامبرده مبتلا به عدم توانایی جنسی هست یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ میزان بیماری نامبرده در چه حدی است و آیا قابل درمان می باشد یا خیر و نتیجه را اعلام نمایند در پاسخ این نامه پزشکی قانونی اعلام کرد . . . با توجه به گواهی متخصص کلیه و مجاری ادراری معتمد سازمان نامبرده ازنظر دستگاه تناسلی خارجی طبیعی و سالم بوده و بر اساس آزمایشات انجام شده دچار عنن نمی باشد لازم به ذکر است جهت عمل زناشویی احتیاج به تفاهم طرفین وجود دارد که جهت این امر مشاورات روان پزشکی راهگشا خواهد بود نهایتاً دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نتیجه استعلام از پزشکی قانونی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۸-۲۹/۸/۹۲ نموده است. در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ح.خ. به طرفیت خانم ش.م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۳۸۱-۲۶/۳/۹۲ صادره از شعبه ۲۶۴ دادگاه خانواده تهران متضمن صدور گواهی عدم امکان سازش با بذل نصف مهریه به علت عدم توانایی جنسی با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده و نظریه پزشکی قانونی به شرح فوق و ثانیاً نظریه کارشناس ارشد مشاوره روان شناسی دلالت بر ناتوانی جنسی ندارد ثالثاً باکره بودن زن دلیل قطعی بر ناتوانی جنسی زوج نیست . . . بناء علی هذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان اصلی پرونده (زوجه) صادر و اعلام می نماید پس از ابلاغ دادنامه به طرفین آقای ح.ع. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ش.م. فرزند م. دادخواستی به طرفیت آقای ح.خ. به خواسته فرجام خواهی از دادنامه شماره ۱۴۰۸-۲۹/۸/۹۲ صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دیوان عالی کشور نوشته و تقدیم نموده است که پس از جری تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و بعد از ثبت در دبیرخانه به شعبه اول ارجاع گردیده است عمده دلیل و مطلب فرجام خواه این است که استدلال دادگاه تجدیدنظر و مسائل طرح شده منطبق با موضوع خواسته و دلایل مطرح شده نبوده عسر و حرج موکله که اکنون ۲۷ ساله است در کنار زوج بوده و زوج بدون احساس مسئولیت که فوقاً توصیف شد عنایتاً به وضع حال و زجری که می کشد محرز است لایحه طرفین در هنگام شور نیز توسط اعضای هیئت قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عباسعلی علیزاده عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر تأیید دادنامه شماره ۱۴۰۸-۲۹/۸/۹۲ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به گزارش فوق الذکر، نظر به اینکه دادنامه مذکور وفق محتویات و اوراق پرونده اصدار یافته و عنایت به اینکه نظر پزشکی قانونی و نظریه ارشد مشاوره روان شناسی دلالت بر ناتوانی جنسی زوج ندارد و باکره بودن زوجه ازنظر شرعی دلیل بر عدم توانایی زوج بر عمل زناشویی نیست و نظر به اینکه رعایت تشریفات قانونی به صدور دادنامه شده و مطالبی را که وکیل متقاضی فرجام خواه در لایحه و دادخواست فرجام خواهی متذکر شده مطالبی نیستند که موجب تخدیش ارکان دادنامه گردد و عنایتاً به اینکه دادنامه فرجام خواسته از جهت شکلی و ماهوی صحیح و قانونی بوده و فاقد اشکال می باشد علی هذا به استناد مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ دادنامه فوق الذکر ابرام می شود دفتر مقرر است پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد.
مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور
کیقبادی ـ علیزاده