عنوان: ارتباط تلفنی زن شوهردار با نامحرم

پیام: ارتباط تلفنی زن شوهردار با نامحرم، مصداق بزه مزاحمت تلفنی نسبت به شوهر زن نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9209970222001407
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/10/15
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده حسب شکایت آقای ح.ر. و همسر سابقش خانم م.ع. شخصی ناشناس مبادرت به ارتکاب مزاحمت تلفنی نموده است و در همان مراحل بدوی توسط شاکی متهم آقای ح.ج. معرفی شده است. با توجه به محتویات پرونده منجمله ارتباط تلفنی طرفین و میزان تماس های مکرر و طولانی طرفین و رأی محکومیت آقای ح.ج. و م.ع. به وضوح این موضوع قابل برداشت است که خانم ع. و آقای ج. ارتباط تلفنی با رضایت یکدیگر داشته اند و این موضوع با بزه مزاحمت تلفنی مطابقت ندارد و می تواند با رابطه نامشروع مطابقت داشته باشد که به دلالت دادنامه 9109972295704055 مورخ 12/12/91 بزه محکوم شده اند و صرف وجود بر نیت ارتباط تلفنی را نمی توان مزاحمت تلفنی تلقی نمود و می بایست به ارتباط طرفین به یکدیگر و مدت مکالمات دقت نمود به دلیل اینکه موضوع شکایت مزاحمت تلفنی انطباق ندارد استناداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت متهم صادر و اعلام می گردد. لازم به ذکر است وکالت متهم را آقای م.ب. و شاکی را آقای م.الف. عهده دارند. رأی اصداری حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی کهریزک ـ میرحاج

مطلب مرتبط :  تأثیر ترک منزل توسط زوجه در شکایت ترک انفاق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 9209972295500497 مورخ 13/3/92 صادره از شعبه 101دادگاه عمومی جزایی کهریزک که به موجب آن تجدیدنظرخوانده از اتهام مزاحمت تلفنی برائت حاصل نموده است معترض و درخواست رسیدگی مجدد نموده اند. دادگاه با عنایت به بررسی و مداقه جامع اوراق پرونده به خصوص ملاحظه پرینت ارتباط تلفنی متهم با همسر شاکی و نیز اظهارات و رضایت خانم م.ک. همسر تجدیدنظرخواه به شرح صفحه 47 پرونده و نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آروین ـ رضایی