تاریخ نظریه : 1398/01/28
شماره نظریه: 7/97/2741

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که محکوم ­له حکم حضانت، علی­رغم قطعیت رأی، از قبول حضانت و ایفای وظایف مربوط به حضانت استنکاف نماید، موضوع از شمول حکم مقرر در ماده 40 قانون حمایت خانواده خروج موضوعی دارد.

مطلب مرتبط :  خارج کردن صغیر از کشور بعد از طلاق بدون رضایت ولی