عنوان: استنکاف مادر از تحویل طفل

پیام: استنکاف از سپردن طفل مشترک توسط مادر طفل وصف مجرمانه ندارد


مستندات: ماده 14 قانون حمایت خانواده 1353

شماره دادنامه قطعی :
9209970222000123
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/02/08
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ک.پ. با وکالت آقایان ع.الف. و م.ح. از دادنامه شماره 9109972166801277 مورخ 30/11/91 صادره از شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن درباره شکایت نام برده علیه خانم ل.م. فرزند ح.، دایر بر استنکاف از سپردن طفل مشترک به لحاظ فقد دلیل کافی مفید قطع حکم برائت صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای معترض نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که متضمن نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه باشد ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد، لذا با رد اعتراض مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خاتوندهی ـ رضایی

مطلب مرتبط :  اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ