عنوان: اصل تبرّعی بودن کارهای انجام شده توسط زوجه

پیام: زوجه برای مطالبه اجرت¬المثل کارهای ایام زندگی مشترک باید اثبات کند که کارهای انجام شده بدون قصد تبرع و یا با دستور زوج بوده است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۱۲۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست (ف. ن. ن.) با وکالت (ف. گ. ص.) به طرفیت (م. م.) به خواسته مطالبه اجرت¬المثل ۲۱سال زندگی با جلب نظر کارشناسی و به انضمام هزینۀ دادرسی و حق¬الوکاله وکیل با توجه به شرح دادخواست و با توجه به اینکه خواهان در جلسه رسیدگی حاضر شده دلیل موجهی جهت اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه نداده است مبنی بر اینکه کارها به قصد عدم تبرع و یا به دستور زوج بوده است لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد و بی¬حقی خواهان را صادر واعلام می¬نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه¬های تجدید نظر استان تهران می¬باشد.
رئیس شعبۀ ۲۵۹ دادگاه خانواده تهران – حسینی سعیداوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظرخواهی خانم (ف. ن.) با وکالت خانم (ف. گ. ص.) به طرفیت آقای (م. م.) از دادنامه شماره ۵۸۵- ۲۷/۴/۹۱ شعبۀ ۲۵۹ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه       اجرت المثل ایام زندگی مشترک صادر شده است وارد      نمی¬باشد؛ زیرا نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی¬باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می¬نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبۀ ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران –  مستشاردادگاه
 فرهبد –   علی محمدی