عنوان: اصل عدم انفاق توسط زوج

پیام: در خصوص اتهام ترک انفاق، زوج باید ثابت کند نفقه پرداخت کرده است.


مستندات: ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۹۰۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۷/۰۷
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ب. فرزند ع. دایر بر ترک انفاق موضوع شکایت خانم ر.الف.، نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکی و شهادت شهود و عنایتاً به کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران و عدم حضور متهم در محکمه علی رغم احضار از طریق نشر آگهی و عدم دفاع در مقابل اتهام وارده بزهکاری ایشان محرز و مسلم است و مستنداً به ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به چهار ماه حبس محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه خواهد بود.
دادرس ۱۱۶۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورقاسمی

در خصـوص واخـواهـی آقـای م.ب. نسبـت بـه دادنـامـه ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۰۲۰۰۱۷۱ که بر اساس آن از بابت ترک انفاق به تحمل چهار ماه حبس محکومیت یافته اند وارد نیست، زیرا از ناحیه واخواه دلایل و مدارکی که موجبات فسخ و گسیختن دادنامه مارالبیان را فراهم آورد ارائه و ابراز نشده و هیچ گونه دلایل و مدارکی مبنی بر پرداخت نفقه ارائه ننمودند. از طرفی دادنامه موصوف با توجه به رسیدگی معموله و مبانی استدلال وفق موازیـن شرعی و قانونی اصـدار یافته، علی هذا دادگاه بـنا به مراتب فوق مستنداً به ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی واخواه، دادنامه واخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
قاضی مأمور در شعبه ۱۱۶۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رحیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۵۱ مورخ ۲۸/۵/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۶۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به اتهام وی به اتهام ترک انفاق به چهار ماه حبس تعزیری می باشد، با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد. علی هذا دادگاه ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سلیمی ـ کمالی