نمونه دادخواست ها - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

نمونه دادخواست ها

نمونه دادخواست ها

نمونه دادخواست بدوا” صدور دستور موقت و در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر استرداد طفل مشترک شیرخوار به موکله

توسط |2021-01-14T15:28:41+03:30ژانویه 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه دادخواست ها|

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل دادگستری تعیین خواسته و به ...

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

توسط |2021-01-14T15:28:54+03:30ژانویه 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه دادخواست ها|

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل دادگستری تعیین خواسته و به ...

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب اجبار طفل به ورود در قاچاق

توسط |2021-01-14T15:29:05+03:30ژانویه 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه دادخواست ها|

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل دادگستری تعیین خواسته و به ...

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب اجبار طفل به ورود در تکدی‌گری

توسط |2021-01-14T15:29:15+03:30ژانویه 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه دادخواست ها|

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل دادگستری تعیین خواسته و به ...

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب اجبار طفل به ورود در فساد و فحشاء

توسط |2021-01-14T15:31:06+03:30ژانویه 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه دادخواست ها|

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل دادگستری تعیین خواسته و به ...

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب ابتلاء نامبرده به بیماری روانی

توسط |2021-01-14T15:31:26+03:30ژانویه 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه دادخواست ها|

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل دادگستری تعیین خواسته و به ...

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب اشتهار خوانده به فساد اخلاق و فحشاء

توسط |2021-01-14T15:31:19+03:30ژانویه 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه دادخواست ها|

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل دادگستری تعیین خواسته و به ...

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب اعتیاد زیان‌آور خوانده به قمار

توسط |2021-01-14T15:31:37+03:30ژانویه 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه دادخواست ها|

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل دادگستری تعیین خواسته و به ...

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب اعتیاد زیان‌آور خوانده به مواد مخدر

توسط |2021-01-14T15:31:48+03:30ژانویه 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه دادخواست ها|

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل دادگستری تعیین خواسته و به ...

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب اعتیاد زیان‌آور خوانده به الکل

توسط |2021-05-14T10:15:24+04:30ژانویه 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه دادخواست ها|

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل دادگستری تعیین خواسته و به ...

بازگشت به بالا