عنوان: اعاده دادرسی از حکم به بی‌حقی زوج در دعوای الزام به تمکین

پیام: در موارد صدور حکم به بی حقی زوج در دعوای الزام به تمکین، به دلیل سوء رفتار زوج، صدور رأی قطعی منع تعقیب از اتهام ضرب وجرح و خیانت در امانت از سوی دادگاه عمومی کیفری از مصادیق اعاده دادرسی خواهد بود.


مستندات: ماده 438 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970222600916
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/06/05
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م. س.س. و وکیل وی خانم م.ک. به طرفیت خوانده دعوی خانم ف.ش. فرزند م. به خواسته الزام به تمکین توجهاً به مدارک و مستندات دعوی مبنی بر رابطه زوجیت و عقد دائم متداعین محرز و مسلم می باشد و با ارائه مدارک استنادی از سوی خوانده و نظریه پزشکی قانونی ب 9315مورخ 5/2/1392 شماره 4498 مستفاد می شود که خواهان آقای م. س.س. امنیت و آرامش و سکونت در منزل مشترک را فراهم ننموده است بناءًعلی هذا مستنداً به مفهوم مخالف ماده 1115 قانون مدنی دادگاه ضمن قبول دفاعیات خوانده مبنی بر ضرر شرافتی و حیثیتی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره مستنداً به مواد 303و331و336 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 243 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رفیعی

مطلب مرتبط :  تهیه منزل مستقل مقدمه تمکین

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص اعاده دادرسی آقای م.س.س. به طرفیت خانم ف.ش. نسبت به دادنامه شماره920997022600916 ـ 5/6/92 در پرونده کلاسه 9209982162300170 ـ صادر از این شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن نسبت به تأیید دادنامه شماره 920397 ـ 27/3/92 صادره از شعبه 243 دادگاه خانواده تهران در مورد حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه قبلی (و خواهان اعاده دادرسی فعلی) در مورد تمکین زوجه مارالذکر از وی به شرح استدلال به عمل آمده در دادنامه موصوف صادرشده است موجه تشخیص داده می شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه خواهان اعاده دادرسی ونیز اظهارات وی در جلسه دادگاه مورخ 2/7/92و نیز دفاعیه خوانده اعاده دادرسی در جلسه مزبور ازآنجایی که خواهان اعاده دادرسی ضمن ارائه یک نسخه از دادنامه شماره 920450 ـ 26/5/92 مبنی بر اینکه زوجه فوق الاشعار به قرار منع تعقیب نسبت به آقای م.س.س. از اتهام خیانت درامانت و توهین و ایراد ضرب وجرح عمدی صادره از شعبه 4 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران اعتراض نموده بود و مورد تأیید شعبه 1085 دادگاه عمومی جزائی تهران قرارگرفته است لذا بنا به مراتب فوق دادگاه ضمن وارد تشخیص دادن اعاده دادرسی در اجرای قسمت اول ماده 358 و 438 از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 شمسی ضمن نقض دادنامه های شماره 920916 ـ 5/6/92 صادره از این شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و 920397 ـ 27/3/92 صادره از شعبه 243 دادگاه خانواده تهران حکم بر تمکین خانم ف.ش. از زوج آقای م.س.س صادر و اعلام می گردد این رأی به موجب ماده 365 قانون مرقوم قطعی است.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی

مطلب مرتبط :  شرایط استناد به حق حبس در نکاح