عنوان: اعاده دادرسی نسبت به حکم تمکین

پیام: دلیل متأخر نمی تواند موجب نقض حکمی شود که در زمان صدور بصورت صحیح صادر شده است بنابراین اعاده دادرسی نسبت به حکم تمکین، به جهت حکم متأخر محکومیت زوج به ضرب وجرح عمدی زوجه امکان پذیر نمی باشد زیرا حکم تمکین در زمان صدور صحیح بوده است و دلیل متأخر(ضرب وجرح عمدی) نمی تواند موجب بی اعتباری آن شود.

شماره دادنامه قطعی :
9209970220200916
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/06/12
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای ح.هـ . به طرفیت همسرش خانم ع.ر. با وکالت خانم م. ح. به خواسته صدور حکم تمکین و الزام خوانده به بازگشت به زندگی مشترک که خواهان اظهار نمود خوانده برابر سند رسمی ازدواج همسر قانونی وی است و بی جهت زندگی مشترک را رها نموده و مراجعات خواهان به وی جهت بازگشت به زندگی مشترک و ادامه زندگی با خواهان مؤثر نبوده به نظر دادگاه با توجه به اینکه وجود علقه زوجیت بین طرفین به دلالت سند رسمی ازدواج محرز است و خوانده دلیل منطقی بر عدم تمکین و ایفای وظایف زوجیت ارائه نکرده است دعوی خواهان ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1103 و1104 و1114 قانون مدنی حکم به تمکین خوانده از خواهان و بازگشت به زندگی مشترک و ایفای وظایف زوجیت صادر و اعلام می شود طرفین موظفند حقوق یکدیگر را رعایت نموده و در تشیید مبانی زوجیت تلاش و کوشش نمایند رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 274 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ ترکی

مطلب مرتبط :  رابطه تمکین زوجه و بزه ترک انفاق

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ع.ر. با وکالت خانم م. ح. از دادنامه 9009972164701279 مورخه 28/6/90 شعبه محترم 274 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن مشارٌالیها به تمکین از شوهرش تجدیدنظر خوانده آقای ح.هـ . محکوم گردیده وارد نمی باشد زیرا که دادنامه بر اساس قواعد و موازین فقهی و حقوقی جاری و تشریفات دادرسی ساری تصدیر یافته و ایرادی از حیث شکلی یا ماهوی به دادنامه وارد نیست و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات جواز ترک تمکین وی را ایجاب نماید ارائه نکرده است بنا به مراتب دادگاه اظهارات نام برده را مبنی بر عدم امکان تمکین بلادلیل تلقی و مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید این رأی به موجب ماده 365 قانون مرقوم قطعی است.
رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی اراکی ـ موتمن

 

درخصوص دادخواست اعاده دادرسی خانم ع.ر. از دادنامه قطعی شماره 90099702201823 مورخ 29/9/90 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر تهران که به موجب دادنامه شماره 9001279 مورخ 28/6/90 شعبه محترم 274 دادگاه خانواده تهران که متضمن محکومیت مشارٌالیها به تمکین زوجیت از آقای ح.ه. می باشد و متقاضی اعاده دادرسی با ارائه یک فقره دادنامه قطعی شماره 9209970224100443 مورخ 16/4/92 صادره از شعبه محترم 41 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران که حکایت از محکومیت آقای ح.هـ. به پرداخت دیه درخصوص ایراد ضرب عمدی نسبت به زوجه را دارد و تقاضای نقض دادنامه مربوط به تمکین خود نسبت به زوج را نموده است به سال 1390 و دادنامه ایراد ضرب عمدی به سال 1392 با شماره دادنامه های فوق الذکر لذا با این وصف رأی تمکین در زمان صدور خود صحیح و دارای اعتبار و دلیل متأخر (ایراد ضرب عمدی) نمی تواند موجب نقض و بی اعتباری آن را فراهم نماید لذا دادگاه به این استدلال که تقاضای اعاده دادرسی منطبق بر هیچ یک از شقوق ذیل ماده 426 از قانون آیین دادرسی مدنی نبوده دادگاه در استناد به تبصره ذیل ماده 435 از قانون دادرسی یادشده قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید.
مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موتمن ـ ارژنگی

مطلب مرتبط :  تأثیر ترک منزل توسط زوجه در شکایت ترک انفاق