عنوان: اعتبار امرمختومه در دعوای طلاق

پیام: در دعوای طلاق به علت عسر و حرج، استناد دادگاه به اعتبار امر مختومه با عنایت به حادث بودن امر عسر و حرج، صحیح نیست.


مستندات: ماده84 و 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970222600690
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/04/26
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.م. فرزند م. با وکالت آقای ع.ش. به طرفیت آقای م.ن. فرزند الف. با وکالت آقای ه.ب. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به انضمام کلیه خسارات قانونی، ماحصل خواسته خواهان از این قرار است که همسر دایمی و قانونی خوانده می باشد، مدت پنج سال است که شوهرش او را از منزل مشترک اخراج نموده و بدون اجازه وی اقدام به تجدید فراش کرده است لذا بر این اساس با توجه به این که در عسر و حرج قرار گرفته اجابت خواسته خویش را خواستار گردیده. دادگاه ضمن احراز علقه ازدواج دایم بین طرفین به موجب تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره 5668 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 2 ورامین با عنایت به دفاعیات موجه وکیل خوانده و نظر به این که در خصوص خواسته خواهان قبلاً طی دادنامه شماره 8909972922501119 مورخ 23/ 11/ 1389 صادره از این دادگاه حکم بر بطلان خواسته زوجه صادر گردیده و طی دادنامه شماره 300157 مورخ 3/2/ 1390 صادره از شعبه 30 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید قرار گرفته و با توجه به عدم فرجام خواهی زوجه در مدت قانونی دادنامه صادره قطعیت یافته است و جهت درخواست خواهان در پرونده کلاسه شماره 8909982922500822 که منتهی به صدور حکم قطعی مبنی بر بطلان خواسته زوجه گردیده یکی می باشد به این معنی که علت اصلی درخواست زوجه برای صدور گواهی عدم امکان سازش در هر دو پرونده یکی بوده و در خصوص موضوع حکم قطعی صادر گردیده و جهت درخواست نیز تغییر نکرده است لذا موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار و به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بنـد 6 مـاده 84 از همان قانون قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی بخش قرچک ـ مهدوی

مطلب مرتبط :  رفع اجمال از حکم طلاق در مرحله اجرای احکام

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.م. از دادنامه شماره 9101176 ـ 23/11/91 شعبه محترم 3 دادگاه عمومی حقوقی قرچک که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه مشارالیها به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در پرونده کلاسه 9000725 قرار رد دعوی تصدیر گردیده است وارد است چرا که در باب درخواست طلاق، استناد دادگاه به اعتبار امر محکوم به با توجه به این که احراز عسر و حرج یک امر حادث بوده و رسیدگی قبلی مانعی برای رسیدگی بعدی فراهم نمی نماید با وارد دانستن اعتراض معترض مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن قرار معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه محترم بدوی اعاده می نماید. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ ارژنگی