عنوان: اعتبار امر قضاوت شده در دعوایِ تغییر نام

پیام: چنانچه موضوع خواسته خواهان، پیش تر تغییر نام کوچک به ساره، ولی در دعوایِ جدید، خواهانِ تغییر نام به سارا باشد دعوایِ جدیدِ تغییر نام، مشمول اعتبار امر قضاوت شده نمی شود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۶۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۳/۲۶
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده خواهان خ.م. را به طرفیت ثبت احوال به خواسته تغییر نام از خ. به س. طرح دعوی کردند استشهادیه ای تهیه که به امضاء چندین نفر که صحت ادعای خواهان را تأیید کردند رسیده و ضمیمه است شهودی را معرفی در دادگاه حاضر و ادعای وی را تصدیق کردند ثبت احوال در دفاع به احکام صادرشده از شعبات ۲ و ۱۳ مبنی بر رسیدگی به ادعای خواهان استناد کردند که در شعبه ۲ تغییر نام از خ. به س. بوده و حکم بطلان صادرشده است و در شعبه ۱۳ به علت استرداد قرار ردّ صادر گردیده است که به نظر دادگاه دعوی مطروحه به خواسته تغییر نام بوده ولی نه بنامی که قبلاً در شعبات ۱۳ و ۲ مطرح گردیده است بلکه این دفعه از خ. به س. ولی در شعبات قبل از خ. به س. بوده است که باهم متفاوت می باشد و به نظر دادگاه اعتبار امر مختومه را ندارد و نظر به مراتب فوق و اینکه هر شخص ازنظر حقوق اجتماعی که دارد می تواند نام نیک و مستحسن را برای خود انتخاب کند و در مانحن فیه نیز نام انتخاب س.، نامی نیک بوده و بنابراین حق را از خواهان گرفت و عمری معذب از نام فعلی باشد لذا دعوی وی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۹۹۵ و ۹۵۸ قانون مدنی حکم به تغییر نام خواهان از خ. به س. و با حفظ سایر مندرجات صادر و اعلام می نماید حکم صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مومنی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه . . . تهران به طرفیت خانم خ.م. از دادنامه شماره ۰۴۲۶- ۶/۰۵/۱۳۹۲ شعبه ۹ دادگاه حقوقی تهران صادر گردیده است به موجب آن حکم تغییر نام از خ. به س. صادرشده است. از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین خصوصاً تجدیدنظرخواه در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال مؤثر با استدلال و مستندات موجود مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحاً صادر گردیده است بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داده با ردّ اعتراض و تجدیدنظرخواهی با استناد ماده ۳۵۸ از قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دشتبانی ـ رفعت