عنوان: اعتبار امر مختومه در دعوای حضانت و ملاقات

پیام: حق حضانت و حق ملاقات از امور حادث بوده و با ایراد امر مختوم مواجه نیست. لذا با توجه به مصلحت طفل قابل تغییر است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۴۹۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۹/۰۸
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ف.ک. فرزند ع. به طرفیت آقای م.ح. با وکالت آقای ف.غ. به خواسته تغییر محل ملاقات و مدت زمان و تعیین محل جدید فرزند مشترکشان به نام هـ.. متولد ۲۹/۱۱/۸۸، دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و کپی برابر اصل طلاق نامه شماره ۶۱۶۰ مورخ ۲۵/۳/۹۳ صادره از دفتر رسمی ثبت طلاق شماره … حوزه شهرری، برای دادگاه محرز و مسلّم است که طرفین جدای از هم زندگی می نمایند و با توجه به اظهارات خواهان به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ ۲/۷/۹۳ که بیان داشته: اینجانبه در تاریخ ۲۵/۳/۹۳ بصورت توافقی از همسرم جدا شده ام و قرار شد که جمعه ها به مدت ۲ ساعت از ساعت ۱۲ الی ۱۴ در منزل خوانده با فرزندم ملاقات داشته باشم که در این ساعت زمانی بسیار کم، خانواده ایشان با به وجود آوردن جو متشنج و توهین و بی احترامی، زمان را به پایان می رسانند و نمی توانم خلاء عاطفی که بین من و فرزندم بوجود آمده را جبران نمایم و در منزل خوانده آرامشی که بتوانم با فرزندم حتی برای چند دقیقه تنها باشم را به وجود نمی آورند که تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی را دارد و توجهاً به خلاصه دفاعیات وکیل خوانده که بیان داشته در پرونده طلاق به کلاسه ۹۳۰۱۴۲ طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۲۹۵۱۰۰۱۰۸ مورخ ۲۵/۳/۹۳ در متن گواهی عدم امکان سازش برنامه ملاقات تعیین شده است که تقاضای رد خواسته خواهان دارد. علیهذا دادگاه با توجه به اظهارات خواهان که درخواست نموده برنامه ملاقات با وضعیت خاص وی منطبق باشد، لذا دادگاه خواسته خواهان را موجه تشخیص داده و بنا به تجویز ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی و مواد ۲ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، به خواهان اجازه می دهد هر هفته یک نوبت به مدت ۲۴ ساعت، از ساعت ۱۲ روز شنبه الی ۱۲ روز یکشنبه، فرزند یاد شده خود را جهت ملاقات در اختیار بگیرد و حکم بر الزام خوانده بر تسهیل انجام ملاقات یاد شده در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و چنانچه پس از قطعیت حکم، خوانده از اجرای مفاد آن خودداری نماید، مشمول مقررات جلوگیری از ملاقات فرزند مشترک خواهد بود. محل تحویل و رد طفل یاد شده قبل و پس از ملاقات در کلانتری مربوطه تعیین می شود. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی خانواده شهرستان کهریزک – عباسی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. با وکالت آقایان م. و ف.غ. به طرفیت ف.ک. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۲۷۶- ۵/۷/۹۳ صادره از شعبه ۱ دادگاه عمومی خانواده کهریزک که بر اجازه ملاقات مادر با فرزند مشترک پسر بنام هـ.. متولد ۲۹/۱۱/۸۸ بمدت ۲۴ ساعت در هر هفته، اشعار دارد، وارد نیست. زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده. حق حضانت و حق ملاقات از موارد امر مختوم نمی باشد و از امور حادث است و هر آن که مصلحت طفل ایجاب نماید، قابل تغییر است. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
معنوی – مدنی کرمانی