تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شماره نظریه: ۱۷۲۱/۹۶/۷

استعلام:

به محض مبارک اساتید بزرگوار عرضه می‌گردد، زوجین عطف به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به شرح عقد ناصری رسمی و ثبتی شرط نموده اند که زوجه مطلقا بدون هیچ شرطی از جانب زوج وکالت دارد که بعد از عقد حین زندگی هر زمانی بخواهد وکیل در مطلقه نمودن خویش باشد عقد نیز دائم و با ذکر مهریه می باشد آیا این شرط وکالت زوجه که مطلق می باشد صحیح می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اعطای وکالت مطلق در طلاق از ناحیه زوج به زوجه، ولو به صورت شرط ضمن عقد با توجه به مواد ۶۵۶، ۶۶۰ و ۶۶۲ قانون مدنی بلامانع است. در جلد سوم تحریر الوسیله امام خمینی (ره) در کتاب طلاق مبحث صیغه طلاق، مسأله ۴ نیز بیان شده که برای شوهر جایز است که زوجه را برای طلاقش وکیل نماید. بنابراین، شوهر می‌تواند زن را ولو به صورت مطلق، وکیل در طلاق قرار دهد.