عنوان: اقامتگاه زوجه ناشزه

پیام: اقامتگاه زوجه ناشزه اقامتگاه زوج نمی¬باشد و دادخواست الزام به تمکین باید در دادگاه محل امور مهم زوجه تقدیم شود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۵۶۳
تاریخ دادنامه قطعی :

گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۱ آقای الف.م. باوکالت آقای ع.الف. وکیل پایه یک مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه به استناد تصویرهای اظهارنامه و رونوشت مصدق سند ازدواج شماره ۱۷۹۱۵-۱۱/۵/۱۳۸۱ حوزه ثبتی بناب دادخواستی به خواسته صدورحکم به تمکین عام و خاص از سوی زوجه به طرفیت خانم ز.د. به نشانی … تقدیم و آقای وکیل خواهان اظهار می دارد طبق رونوشت مصدق سند ازدواج پیوست، در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۸۱ خوانده به عقد دائم خواهان درآمده و در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ بدون اجازه، وسیله خود را جمع کرده و از منزل اینجانب رفته است، با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی می¬شود. پرونده برای رسیدگی به شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج ارجاع می¬گردد دادگاه در وقت فوق¬العاده مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۱ بدون حضور طرفین تشکیل جلسه داده و با اعلام ختم رسیدگی طی رأی شماره ۱۰۵۹-۲۲/۵/۱۳۹۱ استدلال می¬کند اقامتگاه زوجه همان محلی است که زوج در آنجا اقامت دارد و به استناد ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی و اینکه خواهان در شهرستان بناب سکونت دارد، قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی بناب صادر و پرونده را ارسال می¬دارد که برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بناب ارجاع می¬گردد. دادگاه در وقت فوق¬العاده مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ بدون حضور طرفین تشکیل جلسه داده و با ختم رسیدگی طی رأی شماره ۷۵۸-۱۸/۶/۱۳۹۱ استدلال می¬کند در پرونده، زوج قبول دارد که زوجه نشوز دارد و در این صورت و ترک خانه مشترک از سوی زوجه، اقامتگاه وی وفق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامتگاه زوج نخواهد بود و به استناد مواد ۱۱ – ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطروحه، دادگاه محل سکونت خوانده، یعنی دادگاه عمومی حقوقی کرج می¬باشد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می¬گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای قدرت اله طیبی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می¬دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دعوای خواهان به استناد رونوشت مصدق سند ازدواج و ارسال اظهارنامه صدور حکم تمکین عام و خاص علیه خوانده      می¬باشد و در شرح دعوا می¬گوید خوانده بدون اجازه منزل مشترک را ترک کرده و رفته است و بازگشت او را از دادگاه می¬خواهد. بین طرفین حسب مندرجات پرونده اختلاف وجود دارد. برای تدارک دفاع خوانده نسبت به دعوای مطروحه اطلاع وی از موضوع آن می¬باشد نظر به اینکه محل اقامت خوانده وفق دادخواست تقدیمی شهرستان کرج تعیین شده و ابلاغ اخطاریه خوانده در محل اقامت خواهان به لحاظ تعارض منافع با وصف فوق، فاقد آثار قانونی است، از این رو دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطروحه، دادگاه خانواده کرج      می¬باشد و با تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۷۵۸-۱۸/۶/۱۳۹۱ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بناب حل اختلاف می¬گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور – مستشار
طیبی – اسلامی