عنوان: الزام به تمکین علی‌رغم سکونت در منزل والدین زوج

پیام: اصل بر لزوم تمکین است. سکونت زوج در منزل مشترک با پدر و مادر مانع از صدور حکم الزام به تمکین زوجه نخواهد بود.


مستندات: مواد ۱۱۰۸ و ۱۱۱۴ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۷۲۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۰/۱۲
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح.س. به طرفیت خانم ف.ج. به خواسته تمکین با توجه به اینکه منزلی که خواهان برای حضور خوانده و گذراندن زندگی مشترک معرفی نموده، حسب گزارش واصله از واحد مددکاری مناسب نمی باشد و دفاع خوانده مبنی بر تهیه یک منزل مناسب و در شأن وی باتوجه به مراتب مؤثر واقع شده است، لذا مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۳۸ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ کلیوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ح.س. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۰۰۸۰۰۹۳۱ ـ ۲/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۳۸ دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۲۰۰۸۰۱۶۲۰ متضمن حکم به رد دعوی تمکین. با توجه به محتویات پرونده، دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته است. زیرا اولاً: در روابط زوجین اصل بر تمکین زوجه است مگر اینکه خلاف اصل ثابت شود ،که در مانحن فیه، تجدیدنظرخوانده (زوجه) دلیلی ارائه ننموده است. ثانیاً زن به بهانه اینکه در خانه پدر و مادرشوهر حاضر به سکونت نیست، از موانع مشروع مذکور در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی نیست تا به استناد آن تمکین ننماید. چنان چه زوجه خواهان منزل مستقلی است، برای اجرای نظر خود باید دادخواست تقدیم تا دادگاه پس از رسیدگی، مسکن مناسب را تشخیص و بر این اساس اتخاذ تصمیم نماید. ثالثاً: اصل اولیه به موجب ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن را مکلف به سکونت در منزلی که شوهر تعیین کرده می نماید. بناء علی هذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستنداً به ماده مرقوم و مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴ و ۱۱۱۴ قانون مدنی، حکم به تمکین خوانده اصلی (زوجه) نسبت به زوج صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون صدرالذکر قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ سیفی