عنوان: الزام به تمکین قبل از عروسی

پیام: عرفاً تمکین، بعد از مراسم عروسی صورت می گیرد و قبل از آغاز زندگی مشترک، دعوای الزام به تمکین پذیرفته نیست.


مستندات: رأی وحدت رویه به شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۵۱۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۴/۰۴
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ع.م. فرزند ح. به طرفیت خوانده الف.الف. فرزند د. به خواسته تمکین به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده، احراز رابطه زوجیت بین طرفین باملاحظه سند نکاحیه شماره، ملاحظه دلایل و استماع اظهارات خواهان، عدم حضور خوانده علی رغم ابلاغ وقت به مشارالیه و عدم ورود ایراد از ناحیه وی به خواسته، نظر به سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده، با توجه به عدم احراز دلایل شرعی و قانونی مبنی بر عدم تمکین از سوی زوجه، دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص، مستنداً به مواد ۱۱۰۲،۱۱۰۳،۱۱۰۴ و ۱۱۱۴ از قانون مدنی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تمکین زوجه در محل زندگی مشترک صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مقدم

 

در خصوص دادخواست واخواهی تقدیمی واخواه الف.الف. با وکالت ر.ق. به طرفیت واخوانده ع.م. نسبت به دادنامه به شماره ۱۸۰۸-۹۲ مورخ ۲۷/۸/۹۲ که بر اساس آن واخوانده به تمکین از واخواه در محل اقامت زوج محکوم شده است. نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده، مطالعه اظهارات وکیل واخواه و مدافعات واخوانده و اینکه زوجین زندگی مشترک را آغاز نکرده اند و زوجه از حق حبس خود استفاده می نماید و ضمناً عروسی نیز محقق نشده و عرفاً تمکین خاص زمانی صورت می پذیرد که مراسمی تحت عنوان عروسی رخ بدهد دادگاه نظر به دلایل فوق و نظریه سایر قرائن موجود در پرونده، دعوی مطروحه بدوی را وارد ندانسته، مستنداً به مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۸۵ از قانون مدنی ورای وحدت رویه به شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور{که بر اساس آن زوجه می تواند تا پرداخت کامل مهریه از تمکین خودداری ورزد}لذا دادگاه اعتراض واخواه را وارد دانسته ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض حکم به ابطال دعوی تقدیمی واخوانده صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مقدم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای ز.ق. از دادنامه شماره ۲۴۴۷-۲۶/۱۱/۹۲ که در پی رأی غیابی شماره ۱۸۰۸-۲۷/۸/۹۲ شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن با نقض رأی واخواسته به دلیل استفاده زوجه از حق حبس حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم تمکین صادر گردیده است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی باشد درنتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن ردّ اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علی محمدی