تاریخ نظریه : 1398/04/19
شماره نظریه: 7/97/1142


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً با لحاظ مواد 1102 و 1103 قانون مدنی و توجه به این که تمتع حق زوج در عقد نکاح موقت است و همانند سایر حقوق، اقامه دعوا و الزام طرف مقابل برای آن وفق عمومات امکان­پذیر است، لذا طرح دعوا دائر بر الزام زوجه موقت مبنی بر تمکین خاص با منع قانونی مواجه نیست؛ هرچند احکام صادره در این خصوص مانند نکاح دائم به صورت جبری به اجرا درنمی­آید.

مطلب مرتبط :  در مواردی که نزدیکی بدون رضایت زوجه انجام شود، حق حبس برای او باقی می­ماند