تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۱۴۲


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- اولاً با لحاظ مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ قانون مدنی و توجه به این که تمتع حق زوج در عقد نکاح موقت است و همانند سایر حقوق، اقامه دعوا و الزام طرف مقابل برای آن وفق عمومات امکان­پذیر است، لذا طرح دعوا دائر بر الزام زوجه موقت مبنی بر تمکین خاص با منع قانونی مواجه نیست؛ هرچند احکام صادره در این خصوص مانند نکاح دائم به صورت جبری به اجرا درنمی­آید.